Aktuality

Nově zveřejněno – Rádce školní jídelny č. 3

Odbor hygieny dětí a mladistvých zveřejňuje v doporučených odkazech další metodický materiál pro školní jídelny „Rádce školní jídelny č. 3″.

Mimo jiné se můžete dočíst zajímavé informace o kvalitě školních obědů (viz studie SZÚ, 2016), např.: školní obědy vyhovují hygienickým mezím pro rtuť a hliník, ale mají hodně niklu, často kadmia a občas i olova. Školní obědy mají málo hořčíku, ale dostatek selenu, zinku, mědi, chromu, molybdenu a manganu,…

 

 

Zdroj objektivních informací – nově na MedLike

CropperCapture[405]

25. ledna 2017 se v Praze konala 1. Národní konference o zdravotní gramotnosti, kde se  sešli nejvyšší představitelé lékařské odborné veřejnosti zastupující oblast ochrany a podpory veřejného zdraví.
Na konferenci se diskutovala špatná úroveň zdravotní gramotnosti v České republice, která vyplynula z reprezentativního průzkumu prováděného v devíti zemích EU. Ze studie vyplynulo, že ČR zaujímá z hlediska zdravotní gramotnosti předposlední místo, následovaná je pouze Bulharskem, viz graf níže. Mezi další velmi diskutovaná témata patřila dezinformačnost veřejnosti, na které se významně podílí média, neboť často do jedné roviny staví renomované vědecké odborníky vedle laiků opírajících se o vlastní názory. Jedním z úkolů, který přispěje ke zdravotní gramotnosti české populace jsou zdroje tříděných ověřených informací. Novinkou je v této oblasti MedLike provozovaný Národní lékařskou knihovnou. Jedná se o webové stránky, na kterých lze najít vybrané spolehlivé informace o zdraví a nemocech.

Zdravotní gramotnost populace je klíčem k moderní medicíně. Jedině tak lze totiž zajistit do budoucna dostatek finančních prostředků pro léčbu těch, kdo je skutečně potřebují na rozdíl od těch, kdo s nimi ze své negramotnosti plýtvají.

Doporučeno: zdravotnigramotnost.cz

Zdravotní gramotnost v ČR – výsledky komparativního reprezentativního šetření. ČLČ, 2016, 155, č. 5, s. 233 – 241CropperCapture[406]

zdrav-gramotnost-obsah

Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 4. čtvrtletí 2016

V měsících říjen – prosinec 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 206 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 15 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 3 kontroly byly provedeny na základě podnětu občanů a 5 bylo provedeno v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.

Celkem bylo uloženo 40 pokut v celkové výši 110.000,- Kč.

V 1 případě byl nařízen zákaz používání pitné vody pro mikrobiologickou závadnost.

Příklady toho, jak to zcela určitě vypadat nemělo…

Prevence nádorů prsu s nácvikem samovyšetření

croppercapture396

Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali MUDr. Ivaně Hrnčířové z Mamodiagnostického centra Pardubice, s.r.o. za věcný dar, který nám umožní v roce 2017 edukovat veřejnost v prevenci nádoru prsu s nácvikem samovyšetřování. Nabídka preventivních programů bude učiněna začátkem roku 2017 oslovením odborů sociálních věcí městských úřadů. Předpokládáme zapojení klubů maminek a dalších organizací. V případě zájmu se mohou organizace již nyní obracet zde.

croppercapture396

Informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb.

„Podle § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), se ve školách a školských zařízeních zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. § 32 odst. 2 zmocňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stanovilo výživové požadavky na potraviny, včetně potravin v tekuté podobě, tj. nápoje, nabízené ve školách a školských zařízeních.

Výše uvedené zmocnění bylo naplněno vyhláškou č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet a prodávat ve školách a školských zařízeních. Vyhláška stanoví požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních v rámci prodeje, jímž se rozumí i nabízení balených, zabalených nebo i nebalených potravin v prostorách školy a školského zařízení, a to ať už za úplatu nebo v rámci reklamy – reklamních akcí – bezúplatně. Vyhláška se nevztahuje na školní stravování upravené vyhláškou č.  107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

K usnadnění aplikace požadavků na doplňkový prodej potravin, zejména požadavků stanovených v příloze k vyhlášce č. 282/2016 Sb. slouží informační materiál určený pro provozovatele bufetů a automatů na potraviny a nápoje ve školách a školských zařízeních s povinnou školní docházkou. V  materiálu jsou uvedeny přípustné tolerance při uvádění výživových hodnot a stanoví se hodnoty, do kterých ještě bude možné výživové hodnoty uvedené ve výživovém označení akceptovat. Nicméně je nutné důrazně doporučit nabídku těch potravin, které se co nejvíce přibližují hodnotám bez zohlednění přípustných tolerancí.

Informační materiál není materiálem konečným. Jedná se o materiál, který podléhá vývoji a bude aktualizován v návaznosti na praktické zkušenosti s aplikací vyhlášky nebo dalšími poskytnutými informacemi.“

Přílohy ke stažení:

  • vyhlaska_282_2016
  • informace_k_aplikaci_vyhlaska
  • vyzivova_oznacovani_tolarace_dokument_ek

Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 3. čtvrtletí 2016

CR v kuchyni pod pracovním stolem

V měsících červenec – září 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 220 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 22 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 7 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 2 byly provedeny v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.
Celkem bylo uloženo 63 pokut v celkové výši 202.500,- Kč.

V 5 případech bylo nařízeno uzavření provozovny nebo pozastavení činnosti z důvodu velice závažných nedostatků.


 

A nyní – jak to určitě vypadat nemá!

Radiátor v kuchyni

CR radiátor v kuchyni

Rozmražování masa

CR rozmrazování masa v restauraci

Strop ve skladu potravin

CR strop ve skladu potravin

Kuchyňská podlaha

CR v kuchyni

Kuchyňská podlaha

CR v kuchyni pod pracovním stolem

Tajemství pod kuchyňskými dřezy ukryté…

CR v kuchyni pod dřezy na nádobí

Strop ve skladu potravin

PA poškozený strop ve skladu potravin

Hrubá přípravna zeleniny

PA hrubá přípravna zeleniny a brambor

Když nerez, tak nerez…

PA ložné plochy v úseku mytí nádobí

Před kuchyní, za kuchyní…

PA manipulace s odpady - dvůr restaurace

WC personálu a zároveň šatna a úklidová komora

pc šatna a úklid v předsíni WC personálu

Přípravna zeleniny

pc prostor mytí zeleniny a mytí rukou obsluhy

WC personálu ve stánku se zmrzlinou

pc předsíň WC personálu

Stále WC personálu stánku se zmrzlinou

pc předsíň WC personálu zmrzlina

Výroba zmrzliny

pc příprava zmrzliny

Výroba zmrzliny

pc přípravna zmrzliny - nepořádek, špína pod pracovní plochou

Kancelář pana restauratéra

SV Kancelář restaurace

Lednice v motorestu

SV motorest lednice

Podlaha v motorestu

SV motorest podlaha v kuchyni

Těsnění lednic v motorestu

SV motorest tešnění lednice (1) SV motorest tešnění lednice (2)

Okno v kuchyni hospody a jeho žaluzie

SV pohostinství okno v kuchyni

Ve stánku v lednici…

UO Stánek (3)

Ve stánku občerstvení…

UO Stánek (1)

Ve stánku občerstvení

UO Stánek (2)

Koření a pracovní plocha ve stánku…

UO Stánek (4)