Aktuality

31. květen Světový den bez tabáku

Jaké je hlavní téma letošního ročníku Světového dne bez tabáku, který připadá každoročně na poslední květnový den čtěte » zde. Podle studie SZÚ z roku 2012 kouří v České republice 31, 3 % dospělých lidí, přičemž trend kuřáctví se mezi dospělými nemění. Bezmála 20 % osob je vystaveno kuřáctví na pracovišti a 1/4 dotazovaných je vystavena tabákovému kouři ve své domácnosti. Využijte plakát propagující zdravý životní styl.

bez-tabaku-mensi-1

Putovní výstava k prevenci CA děložního čípku

logo projektu

V zájmu uspořádání putovní výstavy získala Krajská hygienická stanice v Pardubicích na základě spolupráce se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem k celoročnímu využití výstavní panely s problematikou rakoviny děložního čípku. Výstavu pod názvem „Co gynekolog vidí a Vy ne“ můžete v těchto dnech shlédnout v Chrudimské nemocnici do 11.6.2014 a v Pardubické krajské nemocnici od 12. 6. 2014. Pokud byste i vy měli zájem uspořádat výstavu pro veřejnost či jen své zaměstnance a podpořit tak povědomí o významu preventivních prohlídek u žen, obraťte se na náš úsek zdravotní politiky. Aktivita volně navazuje na Mezinárodní projekt Aurora.

Vyzkoušejte si On-line test – Co víte o rakovině děložního čípku

 

 

Staráte se o rozvod vody ve vašem domě ?

Kvalita a zdravotní nezávadnost vody dodávané veřejnými vodovody podléhá povinné provozní kontrole provozovatele vodovodu a na plnění této povinnosti dohlíží v rámci státního zdravotního dozoru hygienická služba.

Je však třeba upozornit, že zmíněná kontrola jakosti dodávané pitné vody z veřejných vodovodů nemusí postihnout ovlivnění vody vnitřním rozvodem v zásobovaných budovách, za jehož stav a údržbu již neodpovídá provozovatel vodovodu, ale majitel budovy. Nesprávně provedený nebo neudržovaný vnitřní rozvod vody v budově může původně dobrou smyslovou kvalitu vody z vodovodu zhoršovat a v některých případech způsobit i její zdravotní závadnost.

Hlavní riziko především pro těhotné ženy a malé děti, na které KHS na své webové stránce opakovaně upozorňuje, představují staré olověné domovní rozvody používané před rokem 1945, ze kterých se do vody zejména při noční stagnaci vody v potrubí mohou uvolňovat nebezpečné dávky olova. Pro osoby s  alergií na nikl může být problematická voda stagnující v pochromovaných výtokových armaturách. Měděné rozvody jsou přípustné pouze pro vodu určité kvality. Pro osoby se sníženou imunitou jsou nebezpečné bakterie rodu legionela, které se za určitých podmínek mohou pomnožovat v rozvodech teplé vody.

Podrobné informace pro majitele a uživatele budov o zdravotních aspektech vnitřních vodovodů je možné získat v publikaci, kterou nedávno zpřístupnil na své webové stránce Státní zdravotní ústav Praha (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod).

Evropský imunizační týden 2014

CropperCapture[9]

Od 22. 4. probíhá z podnětu Světové zdravotnické organizace kampaň zaměřená na  zvýšení povědomí veřejnosti o významu očkování. Poselstvím kampaně je zvýšit povědomí rodičů o imunizaci dětí, která je pro prevenci mnohých infekčních onemocnění a ochranu života jejich dítěte, ale i celé společnosti nezbytná. SZÚ u této příležitosti vytvořil aktuální přehledy o očkování, které si můžete otevřít v rubrice „Ke stažení“.

Podporujeme zdraví ve školách

logo MŠ Pastelka

Komunitní programy se zaměřením na zdraví prospěšné prostředí jsou jednou z priorit ministerstva zdravotnictví. Jedním z takových programů je např. program Škola podporující zdraví. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje proto pořádá ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s v rámci projektu „Výchova ke zdraví v pedagogické praxi“ seminář, během kterého se mohou jeho účastníci seznámit nejen s filozofií programu „zdravá škola“ v prostředí mateřské školy, ale zejména načerpat inspiraci z dobře zavedené praxe Mateřské školy Pastelka v Chrudimi a MŠ na Závodu Míru v Pardubicích. Seminář se koná v Chrudimi 29. dubna 2014.

Rady pro rodiče – Letní dětské tábory (zotavovací akce)

letni-tabor
  1. Zjistěte si předem, kdo tábor provozuje, jeho adresu, kontakt, jaké jsou s ním zkušenosti jiných rodičů.
  2. Důležitá je informativní schůzka, kde získáte adresu konání akce, kontakty na vedoucí, datum a hodinu odjezdu a příjezdu, seznam potřebných věcí.
  3. Získejte další informace o možnosti koupání na zotavovací akci a zda bude přítomen zdravotník.
  4. Zjistěte zda-li program odpovídá věku, znalostem a schopnostem Vašeho dítěte.
  5. Z hygienického zabezpečení se zeptejte na zásobování pitnou vodou, sociální zázemí (zda je suché nebo splachovací WC, možnost sprchování), způsob ubytování a režim dne.
  6. Ohledně stravování by Vás mělo zajímat, kdo bude vařit, jak často bude podáváno jídlo a jak bude zajištěn pitný režim. Jídlo by mělo být podáváno 5x denně a pití během celého dne. Upozornit vedoucí na potraviny, popř. pokrmy, které Vaše dítě nejí.
  7. Ověřte si, zda je zotavovací akce ohlášená orgánu ochrany veřejného zdraví a zda je domluvena péče lékaře dostupného z místa konání tábora.
  8. V žádném případě nezapomeňte informovat o zdravotních omezeních Vašeho dítěte, zda je plavec nebo neplavec, informujte o alergiích, dietách, o jeho problémech či zvláštnostech, na které je nutné brát ohled. Pokud užívá Vaše dítě léky vždy je předejte zdravotníkovi.
  9. Pokaždé uveďte kontakt na sebe, případně na jinou dospělou osobu, pokud nebudete v dosahu v průběhu konání tábora.
  10. Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě nesmí mít pocit, že je tam dáno jakoby za trest. Dobrý tábor = spokojené dítě.

Kvalita „kohoutkové vody“ v Pardubickém kraji

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje (KHS) se nad standardní rozsah své kontrolní činnosti zaměřila ve druhé polovině loňského roku ve spolupráci s akreditovanou laboratoří zdravotního ústavu na hloubkové ověření kvality pitné vody dodávané ve veřejných vodovodech. Reagovala tím na diskuzi o kvalitě a zdravotní nezávadnosti „kohoutkové vody“ podávané v restauračních zařízeních, kterou vyvolala v červenci loňského roku tisková zpráva Potravinářské komory ČR, ve které byla poněkud zpochybněna kvalita této vody, dodávané veřejnými vodovody, ve srovnání s vodou balenou.

V rámci zmíněné akce KHS byly provedeny laboratorní analýzy vzorků vodovodní vody ze spotřební sítě 15 vodovodů s kapacitou nad 5 000 zásobovaných obyvatel na širokou škálu ukazatelů jakosti a zdravotní nezávadnosti vody včetně mnoha pesticidních látek.

Výsledkem této akce je konstatování, že kvalita vody ve všech ukazatelích vyhověla hygienickým limitům a pravidelná konzumace této vody nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro spotřebitele. Současně je potvrzením toho, že provozní kontrola jakosti vody, prováděná v povinném rozsahu a frekvenci provozovateli vodovodů a podléhající státnímu zdravotnímu dozoru hygienické služby, splňuje svůj účel a není důvod k jejímu zpochybňování.

Pokud jde o obavu z možné přítomnosti zbytků léčiv v pitné vodě, které nejsou při kontrole jakosti vody běžně analyzovány, lze odkázat na výsledek systematického monitorování, provedeného v letech 2009 – 2011 Státním zdravotním ústavem Praha ve více než 100 vodovodech ČR se závěrem, že tento výskyt je velmi nízký a není spojen s žádným zdravotním rizikem (viz: http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotniho-prostredi/vyskyt-a-zdravotni-rizika-zbytku-humannich-leciv-v-pitnych ).