Aktuality

Staráte se o rozvod vody ve vašem domě ?

Kvalita a zdravotní nezávadnost vody dodávané veřejnými vodovody podléhá povinné provozní kontrole provozovatele vodovodu a na plnění této povinnosti dohlíží v rámci státního zdravotního dozoru hygienická služba.

Je však třeba upozornit, že zmíněná kontrola jakosti dodávané pitné vody z veřejných vodovodů nemusí postihnout ovlivnění vody vnitřním rozvodem v zásobovaných budovách, za jehož stav a údržbu již neodpovídá provozovatel vodovodu, ale majitel budovy. Nesprávně provedený nebo neudržovaný vnitřní rozvod vody v budově může původně dobrou smyslovou kvalitu vody z vodovodu zhoršovat a v některých případech způsobit i její zdravotní závadnost.

Hlavní riziko především pro těhotné ženy a malé děti, na které KHS na své webové stránce opakovaně upozorňuje, představují staré olověné domovní rozvody používané před rokem 1945, ze kterých se do vody zejména při noční stagnaci vody v potrubí mohou uvolňovat nebezpečné dávky olova. Pro osoby s  alergií na nikl může být problematická voda stagnující v pochromovaných výtokových armaturách. Měděné rozvody jsou přípustné pouze pro vodu určité kvality. Pro osoby se sníženou imunitou jsou nebezpečné bakterie rodu legionela, které se za určitých podmínek mohou pomnožovat v rozvodech teplé vody.

Podrobné informace pro majitele a uživatele budov o zdravotních aspektech vnitřních vodovodů je možné získat v publikaci, kterou nedávno zpřístupnil na své webové stránce Státní zdravotní ústav Praha (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod).

Evropský imunizační týden 2014

CropperCapture[9]

Od 22. 4. probíhá z podnětu Světové zdravotnické organizace kampaň zaměřená na  zvýšení povědomí veřejnosti o významu očkování. Poselstvím kampaně je zvýšit povědomí rodičů o imunizaci dětí, která je pro prevenci mnohých infekčních onemocnění a ochranu života jejich dítěte, ale i celé společnosti nezbytná. SZÚ u této příležitosti vytvořil aktuální přehledy o očkování, které si můžete otevřít v rubrice „Ke stažení“.

Podporujeme zdraví ve školách

logo MŠ Pastelka

Komunitní programy se zaměřením na zdraví prospěšné prostředí jsou jednou z priorit ministerstva zdravotnictví. Jedním z takových programů je např. program Škola podporující zdraví. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje proto pořádá ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s v rámci projektu „Výchova ke zdraví v pedagogické praxi“ seminář, během kterého se mohou jeho účastníci seznámit nejen s filozofií programu „zdravá škola“ v prostředí mateřské školy, ale zejména načerpat inspiraci z dobře zavedené praxe Mateřské školy Pastelka v Chrudimi a MŠ na Závodu Míru v Pardubicích. Seminář se koná v Chrudimi 29. dubna 2014.

Rady pro rodiče – Letní dětské tábory (zotavovací akce)

letni-tabor
  1. Zjistěte si předem, kdo tábor provozuje, jeho adresu, kontakt, jaké jsou s ním zkušenosti jiných rodičů.
  2. Důležitá je informativní schůzka, kde získáte adresu konání akce, kontakty na vedoucí, datum a hodinu odjezdu a příjezdu, seznam potřebných věcí.
  3. Získejte další informace o možnosti koupání na zotavovací akci a zda bude přítomen zdravotník.
  4. Zjistěte zda-li program odpovídá věku, znalostem a schopnostem Vašeho dítěte.
  5. Z hygienického zabezpečení se zeptejte na zásobování pitnou vodou, sociální zázemí (zda je suché nebo splachovací WC, možnost sprchování), způsob ubytování a režim dne.
  6. Ohledně stravování by Vás mělo zajímat, kdo bude vařit, jak často bude podáváno jídlo a jak bude zajištěn pitný režim. Jídlo by mělo být podáváno 5x denně a pití během celého dne. Upozornit vedoucí na potraviny, popř. pokrmy, které Vaše dítě nejí.
  7. Ověřte si, zda je zotavovací akce ohlášená orgánu ochrany veřejného zdraví a zda je domluvena péče lékaře dostupného z místa konání tábora.
  8. V žádném případě nezapomeňte informovat o zdravotních omezeních Vašeho dítěte, zda je plavec nebo neplavec, informujte o alergiích, dietách, o jeho problémech či zvláštnostech, na které je nutné brát ohled. Pokud užívá Vaše dítě léky vždy je předejte zdravotníkovi.
  9. Pokaždé uveďte kontakt na sebe, případně na jinou dospělou osobu, pokud nebudete v dosahu v průběhu konání tábora.
  10. Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě nesmí mít pocit, že je tam dáno jakoby za trest. Dobrý tábor = spokojené dítě.

Kvalita „kohoutkové vody“ v Pardubickém kraji

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje (KHS) se nad standardní rozsah své kontrolní činnosti zaměřila ve druhé polovině loňského roku ve spolupráci s akreditovanou laboratoří zdravotního ústavu na hloubkové ověření kvality pitné vody dodávané ve veřejných vodovodech. Reagovala tím na diskuzi o kvalitě a zdravotní nezávadnosti „kohoutkové vody“ podávané v restauračních zařízeních, kterou vyvolala v červenci loňského roku tisková zpráva Potravinářské komory ČR, ve které byla poněkud zpochybněna kvalita této vody, dodávané veřejnými vodovody, ve srovnání s vodou balenou.

V rámci zmíněné akce KHS byly provedeny laboratorní analýzy vzorků vodovodní vody ze spotřební sítě 15 vodovodů s kapacitou nad 5 000 zásobovaných obyvatel na širokou škálu ukazatelů jakosti a zdravotní nezávadnosti vody včetně mnoha pesticidních látek.

Výsledkem této akce je konstatování, že kvalita vody ve všech ukazatelích vyhověla hygienickým limitům a pravidelná konzumace této vody nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro spotřebitele. Současně je potvrzením toho, že provozní kontrola jakosti vody, prováděná v povinném rozsahu a frekvenci provozovateli vodovodů a podléhající státnímu zdravotnímu dozoru hygienické služby, splňuje svůj účel a není důvod k jejímu zpochybňování.

Pokud jde o obavu z možné přítomnosti zbytků léčiv v pitné vodě, které nejsou při kontrole jakosti vody běžně analyzovány, lze odkázat na výsledek systematického monitorování, provedeného v letech 2009 – 2011 Státním zdravotním ústavem Praha ve více než 100 vodovodech ČR se závěrem, že tento výskyt je velmi nízký a není spojen s žádným zdravotním rizikem (viz: http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotniho-prostredi/vyskyt-a-zdravotni-rizika-zbytku-humannich-leciv-v-pitnych ).

Dotační program na odstranění olověných rozvodů vody v bytových domech – termíny podání žádosti

Podpůrný program MMR na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení) – lhůta k podání žádostí 2.12.2013 – 17.2.2014

Olovo je známý toxický kov, který se při dlouhodobém přísunu i malého množství hromadí v těle a má závažné nepříznivé účinky na zdraví. Nejcitlivější vůči toxickým účinkům olova jsou těhotné ženy, kojenci a malé děti. Se snižováním přísunu olova do prostředí emisemi z dopravy a kontaminací potravy z používaného nádobí se relativně zvyšuje význam příjmu olova z pitné vody..

Nejcitlivějším toxickým účinkem olova jsou poruchy psychiky, změny chování a poruchy intelektu u dětí, které se projevují již po nízkých dávkách olova a kde v podstatě nebyla zjištěna hodnota ještě bezpečné úrovně expozice. Z tohoto důvodu je žádoucí snížit přísun do organismu na co nejnižší úroveň a zabránit jakémukoliv hromadění olova v organismu.

Olověné potrubí představuje stálý a prakticky nevyčerpatelný zdroj olova, které se uvolňuje do pitné vody. Množství vyluhovaného olova závisí na vlastnostech vody a době stagnace vody v trubkách. Olovo rozpouští hlavně měkká a kyselá voda. Koncentrace olova v pitné vodě se podle podmínek může pohybovat od stopových množství po stovky mikrogramů na litr (dále μg/l), přes noc se ve stagnující vodě rozpouštějící olovo mohou nahromadit až miligramové koncentrace.

Vzhledem ke zmíněnému riziku se postupně snižují závazné limity pro obsah olova v pitné vodě, přičemž se přihlíží k časové a finanční náročnosti výměny starých vodovodních rozvodů, které jsou hlavním zdrojem olova v pitné vodě. V roce 2001 byl zpřísněn limit z 50 na 25 μg/l a od roku 2014 bude tento limit dále zpřísněn na 10 μg/l. V ČR je podle odhadů dosud asi 5 % domů s vnitřním rozvodem vody z olova.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR každoročně od roku 2004 v rámci implementačního programu směrnice 98/83/ES vyhlašuje dotační podpůrný program na výměnu olověných rozvodů v domech, který je však málo využíván a ani v jednom roce dosud nebyla vyčerpána celá vyčleněná částka. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám a to v maximální výši 20.000 Kč na 1 bytovou jednotku. Podmínky pro udělení dotace a další informace lze nalézt na webovských stránkách MMR:

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2014/Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo

Lhůta pro doručení žádostí začala běžet 2. prosince 2013 a skončí 17. února 2014.

 

MUDr.Bohumil Havel

Vedoucí odboru HOK KHS

 

Upozornění na změnu sídla KHS

Oznamujeme, že od 11. do 18. listopadu 2013 dochází ke stěhování sídla Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.

Nová adresa: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Z výše uvedeného důvodu bude v těchto dnech prakticky zcela vyloučen provoz KHS v Pardubicích, a to včetně datových a hlasových služeb. V nejnutnějších případech kontaktujte kterékoliv územní pracoviště KHS Pardubického kraje (Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí), jejich provoz nebude omezen.