Aktuality

Čaj s tropanovými alkaloidy v distribuční síti řetězce Tesco

herbs mix_Tesco

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující čaj „TESCO MIX OF HERBS bylinný čaj, porcovaný“ v distribuční síti společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Laboratorní analýza v akreditované laboratoři SZPI potvrdila přítomnost atropinu v množství 213 μg/kg a skopolaminu v množství 44,7 μg/kg. Atropin a skopolamin jsou tropanové alkaloidy se známými negativními účinky na lidské zdraví a nesmějí být v potravinách přítomny.

Potravina nesla označení data minimální trvanlivosti do 05. 2019, šarže L3496/2/125 a jejím distributorem na českém trhu byla společnost Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 68/1527, 100 00 Praha.

Čaj není vhodný k lidské spotřebě a to především v případě dětí a starších lidí a inspekce spotřebitelům doporučuje, aby se vyhnuli konzumaci uvedené šarže.

Celý článek najdete zde: Čaj s tropanovými alkaloidy v distribuční síti řetězce Tesco

herbs mix_Tesco_2

Zdroj:

http://www.bezpecnostpotravin.cz/inspekce-zjistila-caj-s-tropanovymi-alkaloidy-v-distribucni-siti-retezce-tesco.aspx

Zkoušky ze znalosti hub podzim 2018

zkoušky znalosti hub

Další zkoušky znalosti hub budou probíhat na KHS na podzim 2018, prozatím bez konkrétního termínu konání. Termín bude upřesněn podle přihlášených zájemců.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit v dostatečném časovém předstihu na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA.

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB.
Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

Projekt „Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice“

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“. Hlavním výstupem bude nový  jednotný integrovaný  komunikační systém MZ ČR pro Krajské hygienické stanice a modernizovaný systém správy uživatelů.

Projekt bude realizován na území celé ČR, včetně území hl. m. Prahy. Z projektu pořízené informační systémy mají celoplošnou dostupnost. Vytvořené informační systémy budou využívány všemi krajskými hygienickými stanicemi, které jsou umístěné ve všech krajích České republiky.

http://www.nsez.cz/dokumenty/projekt-integrovany-system-uzivatelu-pro-krajske-hygienicke-stanice_15564_31.html

 

31. květen – Světový den bez tabáku

who-2018-poster-630_1

Z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) se od roku 1987 vyhlašuje Světový den bez tabáku. Má za cíl upozornit na rizika spojena s užíváním tabáku a jeho důsledky s dopadem na jednotlivce i veřejné zdraví, ale také podnítit zájem veřejnosti a politiků k větší ochraně před škodlivými účinky tabákového kouře.  Každý rok je zacílen na některé z témat souvisejících s kouřením. Letošní téma je Tabák a srdečně cévní onemocnění. Kouření tabáku je totiž druhou hlavní příčinou oněmocnění srdce a cév po vysokém krevním tlaku. Užívání tabáku je významným rizikovým faktorem pro rozvoj ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody a onemocnění periferních cév. Právě na tato onemocnění umírá v České republice nejvíce lidí.

who-2018-poster-630_1

Máte-li zájem podpořit Světový den bez tabáku, můžete si u nás po předchozí domluvě vyzvednout plakát ve formátu A3. Kontaktovat nás můžete na tel: 602 730 249.

Dotaz – sportovní klub a prodej občerstvení při utkáních

Přelovice hřiště

Rád bych se zeptal ohledně působnosti hygienické stanice, resp. jejích kontrolních pravomocí.
Pokud bude spolek, resp. pobočný spolek, v rámci své vedlejší činnosti vykonávat podnikatelskou činnost (např. sportovní klub bude prodávat při utkáních občerstvení), podléhá kontrole prováděné hygienickou stanicí v plném rozsahu, nebo v „omezeném“ rozsahu, nebo kontrole nepodléhá?

KHS (případně SZPI) provádí dozorovou činnost ve všech případech provozování stravovací služby, což je i prodej občerstvení stánkovým způsobem nebo při jednorázových příležitostných akcích, u každého provozovatele této činnosti.

Z definice „potravinářského podniku“ (provozovny stravovacích služeb) vyplývá, že potravinářským podnikem se rozumí jakýkoliv podnik, zaměřený na tvorbu zisku nebo nikoli, státní, obecní nebo soukromý, provádějící jakékoli činnosti související s jakýmkoli stupněm výroby, zpracování a distribuce potravin.

„Provozovatelem potravinářského podniku“ se potom rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba odpovědná za to, že budou v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou, plněny požadavky potravinového práva. Je tedy jedno, zda s.r.o. nebo spolek.

„Potravinou“ se rozumí jakákoliv látka nebo výrobek, zpracovaná, částečně zpracovaná nebo nezpracovaná, která je určena ke konzumaci člověkem, mezi potraviny patří i nápoje.

Jak tedy vyplývá z citovaných definic (viz čl. 2 a 3 nařízení ES č. 178/2002), prodej občerstvení při sportovní akci podléhá všem povinnostem jako jiné provozovny stravovacích služeb, tedy i povinnosti provozovat tuto činnost v řádně zkolaudovaných prostorách – nebo ve stánku, který odpovídá požadavkům na prováděnou činnost.

Rovněž tak tato činnost podlého oznamovací povinnosti – zahájení činnosti musí být oznámeno vždy na místně příslušnou hygienickou stanici (formuláře jsou na webu všech KHS).

Jelínková

foto archiv KHS

Zkoušky znalosti hub – červen 2018

Výstava hub Pardubice

Termín zkoušek uzavřen

Letní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 20. 6. 2018.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA.

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB.
Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

 

Foto archiv KHS

Provozovatelé stánků se zmrzlinou nebo s občerstvením musí také oznámit zahájení činnosti na KHS

16-08-11 005

Oteplilo se a pomalu se začínají otevírat různé sezónní stánky se zmrzlinou, s občerstvením… Opakovaně připomínáme, že povinnost oznámit zahájení činnosti se týká i provozovatelů stánků s občerstvením nebo zmrzlinou!
FORMULÁŘ  pro náš kraj najdete zde na webu – případně vždy na webu jiné místně příslušné KHS.

Týká se to i stánků při jednorázových akcích.

Pokuta za nesplnění této povinnosti byla navýšena na 50.000,- Kč, proto je lepší tuto povinnost akceptovat.

Povinnost vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, konkrétně čl. 6, odst. 2:

Každý provozovatel potravinářského podniku oznámí odpovídajícímu příslušnému orgánu každé zařízení podléhající jeho kontrole, které provádí činnost v jakékoliv fázi výroby, zpracování a distribuce potravin, s cílem registrace každého takového zařízení. A to způsobem, který je dotyčným orgánem vyžadován.

Provozovatelé potravinářských podniků rovněž zajistí, aby příslušný orgán měl vždy aktuální informace o zařízeních, včetně oznámení každé významné změny činností a každého uzavření stávajícího zařízení.

Výrobci a prodejci potravin mají tuto povinnost k Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Státní veterinární správě.

Provozovatelé stravovacích služeb (stravovacími službami není míněno jen vaření, ale i podávání nápojů, zmrzliny, občerstvení apod.) mají tuto oznamovací povinnost vždy k místně příslušné KHS. Takže i kavárny, bary, pivnice, výdejny jídel, kantýny apod.

Více zde:

Kdo z potravinářů má povinnost oznámit na KHS zahájení činnosti a jak

 

Jelínková, odbor hygieny výživy a PBU

Foto archiv KHS