Aktuality

31. květen – Světový den bez tabáku

who-2018-poster-630_1

Z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) se od roku 1987 vyhlašuje Světový den bez tabáku. Má za cíl upozornit na rizika spojena s užíváním tabáku a jeho důsledky s dopadem na jednotlivce i veřejné zdraví, ale také podnítit zájem veřejnosti a politiků k větší ochraně před škodlivými účinky tabákového kouře.  Každý rok je zacílen na některé z témat souvisejících s kouřením. Letošní téma je Tabák a srdečně cévní onemocnění. Kouření tabáku je totiž druhou hlavní příčinou oněmocnění srdce a cév po vysokém krevním tlaku. Užívání tabáku je významným rizikovým faktorem pro rozvoj ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody a onemocnění periferních cév. Právě na tato onemocnění umírá v České republice nejvíce lidí.

who-2018-poster-630_1

Máte-li zájem podpořit Světový den bez tabáku, můžete si u nás po předchozí domluvě vyzvednout plakát ve formátu A3. Kontaktovat nás můžete na tel: 602 730 249.

Dotaz – sportovní klub a prodej občerstvení při utkáních

Přelovice hřiště

Rád bych se zeptal ohledně působnosti hygienické stanice, resp. jejích kontrolních pravomocí.
Pokud bude spolek, resp. pobočný spolek, v rámci své vedlejší činnosti vykonávat podnikatelskou činnost (např. sportovní klub bude prodávat při utkáních občerstvení), podléhá kontrole prováděné hygienickou stanicí v plném rozsahu, nebo v „omezeném“ rozsahu, nebo kontrole nepodléhá?

KHS (případně SZPI) provádí dozorovou činnost ve všech případech provozování stravovací služby, což je i prodej občerstvení stánkovým způsobem nebo při jednorázových příležitostných akcích, u každého provozovatele této činnosti.

Z definice „potravinářského podniku“ (provozovny stravovacích služeb) vyplývá, že potravinářským podnikem se rozumí jakýkoliv podnik, zaměřený na tvorbu zisku nebo nikoli, státní, obecní nebo soukromý, provádějící jakékoli činnosti související s jakýmkoli stupněm výroby, zpracování a distribuce potravin.

„Provozovatelem potravinářského podniku“ se potom rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba odpovědná za to, že budou v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou, plněny požadavky potravinového práva. Je tedy jedno, zda s.r.o. nebo spolek.

„Potravinou“ se rozumí jakákoliv látka nebo výrobek, zpracovaná, částečně zpracovaná nebo nezpracovaná, která je určena ke konzumaci člověkem, mezi potraviny patří i nápoje.

Jak tedy vyplývá z citovaných definic (viz čl. 2 a 3 nařízení ES č. 178/2002), prodej občerstvení při sportovní akci podléhá všem povinnostem jako jiné provozovny stravovacích služeb, tedy i povinnosti provozovat tuto činnost v řádně zkolaudovaných prostorách – nebo ve stánku, který odpovídá požadavkům na prováděnou činnost.

Rovněž tak tato činnost podlého oznamovací povinnosti – zahájení činnosti musí být oznámeno vždy na místně příslušnou hygienickou stanici (formuláře jsou na webu všech KHS).

Jelínková

foto archiv KHS

Zkoušky znalosti hub – červen 2018

Výstava hub Pardubice

Termín zkoušek uzavřen

Letní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 20. 6. 2018.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA.

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB.
Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

 

Foto archiv KHS

Provozovatelé stánků se zmrzlinou nebo s občerstvením musí také oznámit zahájení činnosti na KHS

16-08-11 005

Oteplilo se a pomalu se začínají otevírat různé sezónní stánky se zmrzlinou, s občerstvením… Opakovaně připomínáme, že povinnost oznámit zahájení činnosti se týká i provozovatelů stánků s občerstvením nebo zmrzlinou!
FORMULÁŘ  pro náš kraj najdete zde na webu – případně vždy na webu jiné místně příslušné KHS.

Týká se to i stánků při jednorázových akcích.

Pokuta za nesplnění této povinnosti byla navýšena na 50.000,- Kč, proto je lepší tuto povinnost akceptovat.

Povinnost vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, konkrétně čl. 6, odst. 2:

Každý provozovatel potravinářského podniku oznámí odpovídajícímu příslušnému orgánu každé zařízení podléhající jeho kontrole, které provádí činnost v jakékoliv fázi výroby, zpracování a distribuce potravin, s cílem registrace každého takového zařízení. A to způsobem, který je dotyčným orgánem vyžadován.

Provozovatelé potravinářských podniků rovněž zajistí, aby příslušný orgán měl vždy aktuální informace o zařízeních, včetně oznámení každé významné změny činností a každého uzavření stávajícího zařízení.

Výrobci a prodejci potravin mají tuto povinnost k Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Státní veterinární správě.

Provozovatelé stravovacích služeb (stravovacími službami není míněno jen vaření, ale i podávání nápojů, zmrzliny, občerstvení apod.) mají tuto oznamovací povinnost vždy k místně příslušné KHS. Takže i kavárny, bary, pivnice, výdejny jídel, kantýny apod.

Více zde:

Kdo z potravinářů má povinnost oznámit na KHS zahájení činnosti a jak

 

Jelínková, odbor hygieny výživy a PBU

Foto archiv KHS

Prevence v praxi studentů

sdr

Dne 12. ledna 2018 se konala na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích prezentace studentských projektů zaměřených na prevenci onemocnění. V letošním roce studentky a studenti oborů porodní asistentka, zdravotní sestra a zdravotnický záchranář vytvářeli projekty na téma hygieny rukou, moje tělo, prevence úrazů a první pomoc, ochrana před slunečním zářením, výživa a pohybová aktivita. Určenými cílovými skupinami byly děti mateřských škol a nově také senioři žijící v domovech pro seniory. Po vyhlášení výsledků bylo z 31 projektů vybráno 6 projektů, které si studenti ověří v praxi. Pro studenty byl tento den významnou událostí. Přípravou na studentskou minikonferenci si studenti osvojili své dovednosti uchopit problematické téma, nabídnout praktické řešení, ověřit si, či naučit se, prezentovat a obhajovat svou práci. To všechno jsou kompetence důležité pro život jak v profesním, tak osobním životě. Také proto, že každý zdravotnický pracovník má ve společnosti širší potenciál. Kromě účasti na léčbě a ošetření pacientů má též kompetence vzdělávat pro zdraví.