Dotační program na odstranění olověných rozvodů vody v bytových domech – termíny podání žádosti

Podpůrný program MMR na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení) – lhůta k podání žádostí 2.12.2013 – 17.2.2014

Olovo je známý toxický kov, který se při dlouhodobém přísunu i malého množství hromadí v těle a má závažné nepříznivé účinky na zdraví. Nejcitlivější vůči toxickým účinkům olova jsou těhotné ženy, kojenci a malé děti. Se snižováním přísunu olova do prostředí emisemi z dopravy a kontaminací potravy z používaného nádobí se relativně zvyšuje význam příjmu olova z pitné vody..

Nejcitlivějším toxickým účinkem olova jsou poruchy psychiky, změny chování a poruchy intelektu u dětí, které se projevují již po nízkých dávkách olova a kde v podstatě nebyla zjištěna hodnota ještě bezpečné úrovně expozice. Z tohoto důvodu je žádoucí snížit přísun do organismu na co nejnižší úroveň a zabránit jakémukoliv hromadění olova v organismu.

Olověné potrubí představuje stálý a prakticky nevyčerpatelný zdroj olova, které se uvolňuje do pitné vody. Množství vyluhovaného olova závisí na vlastnostech vody a době stagnace vody v trubkách. Olovo rozpouští hlavně měkká a kyselá voda. Koncentrace olova v pitné vodě se podle podmínek může pohybovat od stopových množství po stovky mikrogramů na litr (dále μg/l), přes noc se ve stagnující vodě rozpouštějící olovo mohou nahromadit až miligramové koncentrace.

Vzhledem ke zmíněnému riziku se postupně snižují závazné limity pro obsah olova v pitné vodě, přičemž se přihlíží k časové a finanční náročnosti výměny starých vodovodních rozvodů, které jsou hlavním zdrojem olova v pitné vodě. V roce 2001 byl zpřísněn limit z 50 na 25 μg/l a od roku 2014 bude tento limit dále zpřísněn na 10 μg/l. V ČR je podle odhadů dosud asi 5 % domů s vnitřním rozvodem vody z olova.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR každoročně od roku 2004 v rámci implementačního programu směrnice 98/83/ES vyhlašuje dotační podpůrný program na výměnu olověných rozvodů v domech, který je však málo využíván a ani v jednom roce dosud nebyla vyčerpána celá vyčleněná částka. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám a to v maximální výši 20.000 Kč na 1 bytovou jednotku. Podmínky pro udělení dotace a další informace lze nalézt na webovských stránkách MMR:

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2014/Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo

Lhůta pro doručení žádostí začala běžet 2. prosince 2013 a skončí 17. února 2014.

 

MUDr.Bohumil Havel

Vedoucí odboru HOK KHS