Kvalita „kohoutkové vody“ v Pardubickém kraji

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje (KHS) se nad standardní rozsah své kontrolní činnosti zaměřila ve druhé polovině loňského roku ve spolupráci s akreditovanou laboratoří zdravotního ústavu na hloubkové ověření kvality pitné vody dodávané ve veřejných vodovodech. Reagovala tím na diskuzi o kvalitě a zdravotní nezávadnosti „kohoutkové vody“ podávané v restauračních zařízeních, kterou vyvolala v červenci loňského roku tisková zpráva Potravinářské komory ČR, ve které byla poněkud zpochybněna kvalita této vody, dodávané veřejnými vodovody, ve srovnání s vodou balenou.

V rámci zmíněné akce KHS byly provedeny laboratorní analýzy vzorků vodovodní vody ze spotřební sítě 15 vodovodů s kapacitou nad 5 000 zásobovaných obyvatel na širokou škálu ukazatelů jakosti a zdravotní nezávadnosti vody včetně mnoha pesticidních látek.

Výsledkem této akce je konstatování, že kvalita vody ve všech ukazatelích vyhověla hygienickým limitům a pravidelná konzumace této vody nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro spotřebitele. Současně je potvrzením toho, že provozní kontrola jakosti vody, prováděná v povinném rozsahu a frekvenci provozovateli vodovodů a podléhající státnímu zdravotnímu dozoru hygienické služby, splňuje svůj účel a není důvod k jejímu zpochybňování.

Pokud jde o obavu z možné přítomnosti zbytků léčiv v pitné vodě, které nejsou při kontrole jakosti vody běžně analyzovány, lze odkázat na výsledek systematického monitorování, provedeného v letech 2009 – 2011 Státním zdravotním ústavem Praha ve více než 100 vodovodech ČR se závěrem, že tento výskyt je velmi nízký a není spojen s žádným zdravotním rizikem (viz: http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotniho-prostredi/vyskyt-a-zdravotni-rizika-zbytku-humannich-leciv-v-pitnych ).