Krajská hygienická stanice

Prošetřovatel oznámení protiprávního jednání podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (KHS) jsou přijata organizační opatření, která souvisí s oznamováním protiprávního jednání podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb. je na KHS určen tzv. prošetřovatel, který přijímá tato oznámení a prošetřuje podezření v nich obsažená. Prošetřovatelem podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 145/2015 Sb. byl ředitelem KHS určen Mgr. Lukáš Kristl.

Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla vytvořena speciální schránka pro příjem těchto oznámení označená jako „KHS – Oznámení o protiprávním jednání“, která je umístěna na levé straně u vchodu do sídla organizace na adrese Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání je možné podat rovněž prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@khspce.cz.

Dle § 1 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, nesmí být státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.