Odbor hygieny obecné a komunální

Aktuality

  • Projekt WHO HRAPIE – nové vztahy expozice a účinku pro HRA znečištění ovzduší  

Koncem roku 2013 byla publikována zpráva s výstupy projektu evropské úřadovny WHO „Health Risk of Air Pollution in Europe“ (HRAPIE), realizovaného s podporou EU. Uvádí nové doporučené vztahy expozice a účinku pro cost-benefit analýzy znečištění ovzduší klíčovými polutanty. Pro potřebu hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší umožňují aktualizaci doposud používané metodiky HIA z programu WHO CAFE (Clean Air for Europe) z roku 2005. Zpráva projektu je uvedena na webové stránce WHO na adrese:  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/238956/Health-risks-of-air-pollution-in-Europe-HRAPIE-project,-Recommendations-for-concentrationresponse-functions-for-costbenefit-analysis-of-particulate-matter,-ozone-and-nitrogen-dioxide.pdf?ua=1

  • Dopravní hluk a riziko kardiovaskulárních onemocnění – souhrn současných poznatků

Komplexní pohled na kardiovaskulární riziko expozice dopravnímu hluku od vysvětlení fyziologických reakcí na hlukové podněty až ke kvantitativním vztahům expozice a účinku, odvozeným na základě nejnovějších meta-analýz epidemiologických studií, podává souhrnný článek předních expertů na hlukovou problematiku, nedávno publikovaný v European Heart Journal. Za zmínku stojí zejména snížení dosavadní předpokládané prahové hladiny hluku ze silniční dopravy pro riziko ischemické choroby srdeční a zdůraznění významu noční hlukové expozice. Cenná je i aktuální rozsáhlá bibliografie prací, vztahujících se k dané problematice. Článek je volně přístupný na adrese: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2014/03/09/eurheartj.ehu030.full

  • Nové podklady k hodnocení zdravotních rizik niklu a hliníku z pitné vody 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal v únoru 2015 vědecké stanovisko ke zdravotnímu riziku niklu ve výživě a pitné vodě. Kritický účinek pro akutní a chronickou expozici se nemění, ale s použitím tzv. vztažné dávky jsou odvozeny nižší referenční hodnoty, nežli v podkladech WHO ve směrnici pro kvalitu pitné vody, ze kterých vychází současná 3. verze AN SZÚ k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě. Podobná situace je i při hodnocení rizika hliníku z pitné vody, kde komise JECFA FAO/WHO v roce 2011 stáhla referenční hodnotu (PTWI), doporučenou v současné verzi AN a nahradila jí novou, avšak naopak vyšší. Do doby vydání další aktualizované verze AN je vhodné při hodnocení rizika expozice těmto kovům zvážit i tyto nové podklady. Jsou volně přístupné na adrese: http://www..efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/4002.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_966_eng.pdf

  • Aktualizovaný autorizační návod SZÚ k HRA z pitné vody  

Na webové stránce SZÚ Praha je již k dispozici aktualizovaná 4. verze autorizačního návodu AN 16/04 k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě. Aktualizace se týká hlavně pesticidních látek a jejich metabolitů, dále niklu a hliníku. Je přístupný na adrese: http://www.szu.cz/uploads/documents/ska/autorizace/AN16_04_voda.pdf