Odbor hygieny práce

Doporučené odkazy

 • MZ ČR – veřejné zdraví – informace pro širokou veřejnost:
  http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/pro-sirokou-verejnost_1090_5.html
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – stanoviska k provádění pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb.:
  http://www.khsstc.cz/dokumenty/stanovisko-k-provadeni-vystupnich-prohlidek-podle-vyhlasky-c–79-2013-sb–2737_2737_44_1.html
 • http://www.khsstc.cz/dokumenty/stanovisko-k-naplnim-a-terminum-vstupnich–vystupnich-a-periodickych-preventivnich-prohlidek-u-rizikovych-praci-po-ucinnosti-vyhlasky-c–79-2013-sb–2722_2722_44_1.html
 • http://www.khsstc.cz/dokumenty/vyklad-ust—-11-odst–5-vyhlasky-c–79-2013-sb—o-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-c–373-2011-sb—2698_2698_44_1.html
 • http://www.khsstc.cz/dokumenty/zakladni-informace-pro-zamestnavatele-ke-splneni-povinnosti-zajistit-pro-sve-zamestnance-pracovnelekarske-sluzby-2663_2663_44_1.html
 • Státní zdravotní ústav v Praze – Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
  http://www.szu.cz/centrum-hygieny-prace-a-pracovniho-lekarstvi
 • Společnost pracovního lékařství – Pracovnělékařské služby, zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám:
  http://www.pracovni-lekarstvi.cz/
 • Ministerstvo vnitra ČR – Sbírka zákonů:
  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 • Ministerstvo obchodu a průmyslu – platná chemická legislativa:
  http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/
 • Ministerstvo životního prostředí – platná legislativa:
  http://www.mzp.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Collapse=16#16
 • Státní rostlinolékařská správa – Registr přípravků na ochranu rostlin:
  http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
 • Státní rostlinolékařská správa – letecké aplikace:
  http://eagri.cz/public/web/srs/portal/pripravky-na-or/informace-pro-zadatele/letecka-aplikace/