Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Čím se zabýváme

Pracovníci oddělení hygieny výživy vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES a  zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

 • v provozovnách stravovacích služeb, přičemž stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů (včetně nápojů) za účelem jejich podávání:
  • v rámci provozované hostinské živnosti – restaurace, pizzerie, bistra, bufety, pivnice, kavárny, cukrárny, vinárny, bary apod.
  • v menzách a vysokoškolských zařízeních (školní stravování a stravování pro děti je v kompetenci odboru hygieny dětí a mladistvých)
  • při stravování fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu
  • v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče
  • při stravování zaměstnanců
  • při podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu
 • ve všech typech potravinářských podniků od výroby po uvádění potravin do oběhu v případě zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin podle předpisů ES, zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Zpracovávají vyjádření a závazná stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona:

 • k návrhům projektových dokumentací
 • ke kolaudacím
 • ke změnám v užívání staveb nebo jejich částí
 • vyjádření ve věci ověření pasportu stavby

 

Další činnosti:

 • odběry vzorků potravin a stěrů z pracovního prostředí za účelem ověření jejich zdravotní nezávadnosti
 • šetření podnětů občanů, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny výživy
 • provádění opatření a pokynů hlavního hygienika ČR na úseku potravin a pokrmů
 • státní zdravotní dozor na základě RASFF – hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných potravin v tržní síti
 • prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné podle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění
 • spolupráce se správními orgány a orgány samosprávy v oblasti bezpečnosti potravin a pokrmů a s ostatními odbory a odděleními KHS
 • dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti hygieny výživy
 • evidence výsledků státního zdravotního dozoru v prostředí informačních systémů