Podpora zdraví a zdravotní politika

Podpora zdraví a zdravotní politika zajišťuje (dle doporučení hlavního hygienika ČR pro činnosti krajských hygienických stanic a zákona 258/2000 Sb., § 82) zejména tyto činnosti:

 1. Implementaci programů podpory zdraví – iniciaci, koncipování a jejich prosazování v souladu s prioritami stanovenými ministerstvem zdravotnictví
  Při implementaci programů vychází naše činnost zejména z vládou schválených programů, např. Zdraví 21, Zdraví 2020, Místní agenda 21, programů doporučených MZ ČR a WHO (Zdravá města, Program škola podporující zdraví aj.). V rámci této činnosti hledáme cesty k realizaci programů, které přispívají k ochraně zdraví a prevenci onemocnění (programy viz. také na: www.vychovakezdravi.cz). Např. se jedná o programy zaměřené na prevenci užívání návykových látek, prevenci sexuálně přenosných onemocnění, prevenci nádorů, programy zdravého životního stylu, atd., ale též se jedná o programy koncepční, jakými jsou např. zdravotní plány (Zdravotní plán města Chrudimi).
 2. Kontrolu a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví
  Tato činnost zahrnuje zpracování odborných posudků dotačních programů v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. Nabízí žadatelům projektů metodickou pomoc  při zpracování a realizaci dotačních programů. V oblasti podpory zdraví spolupracujeme jak s vládními, tak i s nevládními organizacemi a dalšími subjekty (krajský úřad, školské organizace, zdravotnická zařízení, aj.).
 3. Monitorování zdravotního stavu a životních podmínek obyvatelstva
  Podílíme se, či sami iniciujeme, šetření o aspektech s vlivem na zdraví člověka. Vyhodnocujeme a interpretujeme výsledky z regionálních či celostátních šetření o zdravotním stavu obyvatel. Využíváme programu Data Presentation Systems (DPS) poskytovaný ÚZIS (http://www.uzis.cz/) ke zpracování analýz o zdravotním stavu obyvatelstva a těchto výstupů využíváme v rámci regionální zdravotní politiky.
 4. Výchovu ke zdraví, poradenství, vzdělávání
  Výchovu ke zdraví realizujeme různými způsoby. Tato činnost tvoří rámec činnosti, který zahrnuje poskytování informací o prevenci onemocnění a programech podpory zdraví, přes realizaci kampaní zaměřených na zdraví (Dny zdraví, Světový den bez tabáku, atp.), až po vlastní lektorskou činnost. Organizujeme odborné semináře a workshopy. Spolupracujeme s řadou partnerů (Státní zdravotní ústav, Střední zdravotnická škola Pardubice, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubická krajská nemocnice, a.s., BESIP, odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Český rozhlas Pardubice, Národní síť podpory zdraví, o.s., Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s, Liga proti rakovině, Česká koalice proti tabáku, a další…).

Více zde…