Podpora zdraví a zdravotní politika

Čím se zabýváme

Pracoviště ZDRAVOTNÍ POLITIKY zajišťuje (dle doporučení hlavního hygienika ČR pro činnosti krajských hygienických stanic a zákona 258/2000 Sb., § 82) zejména tyto činnosti:

 1. Implementaci programů podpory zdraví – iniciaci, koncipování a jejich prosazování v souladu s prioritami stanovenými ministerstvem zdravotnictví
  Při implementaci programů vychází naše činnost zejména z vládou schválených programů, např. Zdraví 21, Zdraví 2020, Místní agenda 21, programů doporučených MZ ČR a WHO (Zdravá města, program Škola podporující zdraví aj.). Hledáme cesty k realizaci programů, jež přispívají k ochraně zdraví a prevenci onemocnění. Např. se jedná o programy zaměřené na prevenci užívání návykových látek, prevenci sexuálně přenosných onemocnění, prevenci nádorů, programy zdravého životního stylu, aj. Též se jedná o programy koncepční, jakými jsou např. zdravotní plány, (Zdravotní plán města Chrudimi) a strategické dokumenty kraje.
 2. Kontrolu a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví
  Tato činnost zahrnuje zpracování odborných posudků dotačních programů. Nabízí žadatelům projektů zaměřených na podporu zdraví metodickou pomoc a odborné vedení při zpracování a realizaci dotačních programů. V oblasti podpory zdraví spolupracujeme jak s vládními, tak s nevládními organizacemi a dalšími subjekty (krajský úřad, školské organizace, zdravotnická zařízení, aj.).
 3. Monitorování zdravotního stavu a životních podmínek obyvatelstva. Spolupracujeme při monitorování zdravotního stavu obyvatelstva (EHES 2014/2015, http://www.ehes.info), interpretujeme výsledky z regionálních či celostátních šetření o zdravotním stavu obyvatel. Využíváme databázi programu Data Presentation Systems (DPS) poskytovaný ÚZIS (http://www.uzis.cz/) ke zpracování analýz o zdravotním stavu obyvatelstva. Těchto výstupů využíváme v rámci regionální zdravotní politiky.
 4. Výchovu ke zdraví, poradenství, vzdělávání
  Tato činnost tvoří rámec, který zahrnuje poskytování informací o prevenci onemocnění a programech podpory zdraví, přes účast v kampaních zaměřených na zdraví (Dny zdraví, Světový den bez tabáku, atp.), až po vlastní lektorskou činnost a tvorbu metodických a edukačních materiálů (Metodická příručka učitele – Prevence užívání tabáku a alkoholu; První pomoc). Organizujeme odborné semináře a workshopy. Spolupracujeme s mnohými partnery (Státní zdravotní ústav, Střední zdravotnická škola Pardubice, Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubická krajská nemocnice, a.s., BESIP, odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Český rozhlas Pardubice, Národní síť podpory zdraví, o.s., Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s, Liga proti rakovině, Česká koalice proti tabáku, a další…), účastníme se odborných konferencí.

Činnost v podpoře zdraví a primární prevenci v roce 2017

 • Realizujeme preventivní program zaměřený na onkologickou prevenci prsu a varlat pro střední školy pod názvem programu „Zdravé koule“.  Viz Zpráva z realizace programu v Pardubicích (9/2016). Realizace probíhá za spolupráce Státního zdravotního ústavu, Univerzity Pardubice – fakulty zdravotnických studií a s finanční účastí MZ ČR.
 • Realizujeme preventivní program o výživě pro I. st. základních škol pod názvem programu „Putování za zdravým jídlem“. Program se uskutečňuje za metodické pomoci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
 • Realizujeme preventivní program zaměřený na prevenci sexuálně přenosných onemocnění pod názvem programu „HOP“ (hravě o pohlavně přenosných nemocech). Program se uskutečňuje za metodické pomoci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
 • Realizujeme program pro základní školy „Hrou proti Aids a prevence rakoviny děložního čípku“ v Pardubicích a Chrudimi (ve spolupráci se zdravotnickými školami). Výstupem z programu v roce 2016 byl edukační materiál ve formě neprodejného obalu kondomu, viz veřejně dostupné na: http://www.ochrana-aids.cz/.
 • Provádíme školení v předlékařské první pomoci – v roce 2017 spolupracujeme s Centrem služeb pro silniční dopravu
 • Realizujeme besedy a přednášky zaměřené na prevenci rakoviny prsu s nácvikem techniky samovyšetřování na modelech
 • Realizujeme besedy a přednášky zaměřené na prevenci užívání návykových látek – zejména prevence kuřáctví,  s využitím „metodických modelů“.
 • Spolupracujeme s Národní síti zdravých měst, o.s. v rámci programu Místní agenda 21
 • Spolupracujeme na programu „Zdravé město Chrudim“ – osvětové akce, spolupráce při obhajobě kategorie kvality programu „S“ (nejvyšší třída kvality programu MA 21).
 • Aktualizujeme www.vychovakezdravi.cz. , viz dále spolupráce na projektu: Výchova ke zdraví v pedagogické praxi – projekt podpořený z Evropského sociálního fondu, Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Realizace tohoto projektu probíhala od dubna 2012 do února 2015 v gesci Centra celoživotního vzdělávání Jezerka. Do roku 2018 probíhá povinná udržitelnost projektu s nabídkou vzdělávacích seminářů pro učitele. Nabídka je dostupná na www.ccvj.cz
 • Zpracováváme oponentské posudky v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí

Podrobněji na http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/VKZ-v-pedagogicke-praxi-temp.html a také na stejnojmenných facebookových stránkách.

 

 

Kontakt:
Mgr. Jana Nedbalová
Mezi Mosty 1793
530 03 Pardubice – Bílé Předměstí

Tel.: 466 052 336
Mob.: 602 730 249
E-mail: jana.nedbalova@khspce.cz