Krajská hygienická stanice

Odbor hygieny práce

Pracovníci odboru HP KHS Pardubického kraje se zabývají posuzováním práce a jejích vlivů na zdraví zaměstnance v rámci běžného a preventivního dozoru.

Výkon státního zdravotního dozoru* (běžný hygienický dozor) = kontrola plnění povinností podnikajících osob fyzických a právnických k ochraně veřejného zdraví, šetření stížností:

 • požadavky na provedení pracovišť, včetně osvětlení, větrání, zajištění vyhovujících mikroklimatických podmínek na pracovišti, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, ale i dodržení limitů pro fyzickou zátěž, naplnění ergonomických požadavků pro pracovní místo a pracoviště, dodržování zásad pro práce s biologickými činiteli, vybavení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, zásobování pracovišť vodou, práce s azbestem, apod.
 • v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi), biocidy
 • vyjadřování se k oznámení práce s azbestem
 • posuzování návrhů a oznámení o zařazení prací do kategorií a rozhodování o rizikových pracích
 • kontrola zajištění pracovně-lékařských služeb

Do běžného hygienického dozoru dále patří:

 • Na základě žádostí z příslušného pracovně-lékařského pracoviště provádí ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. V souvislosti s tím zajišťuje odběr vzorků a zajišťuje příslušné měření (např. jednostranné dlouhodobé zátěže, hluku, vibrací). Vydává vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely posuzování nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
 • Spolupracuje s ostatními správními úřady v oblasti ochrany zdraví (OIBP, ČBÚ, ČIŽP apod.)
 • S využitím zákonných pravomocí uděluje sankce za porušení platných předpisů v oblasti ochrany zdraví při práci (dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 350/2011 Sb.)

Plněné úkoly dotčeného orgánu (preventivní hygienický dozor) = stanoviska a vyjádření z hledisek ochrany veřejného zdraví – součinnost se stavebními úřady a dalšími orgány státní správy:

 • Posuzování projektů staveb k územnímu a stavebnímu řízení, ke změně užívání, k projektům k odstranění stavby, ke kolaudacím, vyjadřování k pasportu staveb (průmyslové a zemědělské objekty, administrativní budovy, obchodní budovy a ostatní stavby, kde jsou pracoviště)
 • posuzování staveb se zdroji neionizujícího záření
 • vydávání stanovisek k plánům letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin

*Pozn.: Krajské hygienické stanice nemají vlastní laboratorní zázemí, potřebné analýzy a měření v rámci státního zdravotního dozoru jim na objednávku zajišťují příslušné Zdravotní ústavy (pro KHS Pardubického kraje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Zkušební laboratoř Hradec Králové).