Krajská hygienická stanice

Podpora zdraví a zdravotní politika

Podpora zdraví a zdravotní politika zajišťuje (dle doporučení hlavního hygienika ČR pro činnosti krajských hygienických stanic a zákona 258/2000 Sb., § 82) zejména tyto činnosti:

  1. Implementaci programů podpory zdraví – iniciaci, koncipování a jejich prosazování v souladu s prioritami stanovenými ministerstvem zdravotnictví
    Při implementaci programů vycházíme zejména z vládou schválených programů, např. Zdraví 21, Zdraví 2020, Místní agenda 21, programů doporučených MZ ČR a WHO (Zdravá města, program Škola podporující zdraví aj.). Vytváříme cesty k realizaci programů jež přispívají k ochraně zdraví a prevenci onemocnění. Např. se jedná o programy prevence užívání návykových látek, prevence sexuálně přenosných onemocnění, prevence nádorů, programy zdravého životního stylu aj. Spolupracujeme na koncepcích obcí a kraje v ochraně veřejného zdraví a podpoře zdraví (např. zdravotní plány) a na dalších strategických dokumentech.
  2. Kontrolu a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví
    Zahrnuje zpracování odborných posudků dotačních programů. Žadatelům o dotační projekt s vlivem na zdraví obyvatel nabízíme metodickou pomoc a odborné vedení při zpracování žádostí o dotaci. V oblasti podpory zdraví spolupracujeme s vládními i nevládními organizacemi (krajský úřad, školské organizace, zdravotnická zařízení, aj.).
  3. Monitorování zdravotního stavu a životních podmínek obyvatelstva. Zpracujeme zprávu o zdravotním stavu obyvatel v územní oblasti ORP, okres, kraj v porovnání s celorepublikovými daty. Využíváme databáze zdravotnických ukazatelů ÚZIS. Pro SZÚ koordinujeme v Pardubickém kraji studie EHES (2014, 2019, http://www.ehes.info). Interpretujeme výsledky z regionálních či celostátních šetření o zdravotním stavu obyvatel.
  4. Výchovu ke zdraví, poradenství, vzdělávání
    Poskytujeme informace o prevenci onemocnění a odborných preventivních programech. Podílíme se na kampaních zaměřených na zdraví (Dny zdraví, Světový den bez tabáku, atp.), realizujeme lektorskou a přednáškovou činnost, vytváříme metodické materiály, podílíme se na edukaci v oblasti ochrany zdraví. Organizujeme odborné semináře.

Více zde…