Krajská hygienická stanice

Úřední deska

Vydaná nařízení, varování a opatření…

Aktuality

Obecné informace k aktuálnímu dění.

Nepřehlédněte

Důležité informace pro veřejnost.

Náplň činnosti Krajské hygieny


Do náplně činnosti KHS spadá zejména státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcími předpisy, výkon funkce dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona a dalších právních předpisů, spolupráce při tvorbě zdravotní politiky kraje a další odborná metodická, konzultační a osvětová činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice

Územní pracoviště

K tomuto účelu má KHS zřízena územní pracoviště v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Krajské hygienické stanice mají jednotnou organizační strukturu, která v úseku odborných činností zahrnuje protiepidemický odbor a odbory hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny práce a hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Informace na našem webu

Podle náplně těchto odborů je na webové stránce rozčleněna většina poskytovaných informací. Souhrnně za celou oblast působnosti KHS jsou uváděny aktuality a dokumenty na elektronické úřední desce.
Pro individuální dotazy a konzultace jsou uvedeny kontakty na jednotlivé odborné pracovníky KHS.

Úřední deska


Aktuality

  • Kontrola asijského bistra City Foods v Lázních Bohdaneč
    Tato kontrola nedopadla vůbec dobře. Bylo shledáno velké množství závad a hygienických nedostatků, na stavu provozovny se jako v mnoha dalších případech odráželo mimo jiné i to, že zde „žije“ rodina s dětmi. Celkově zde byl nepořádek, v celém zázemí provozovny…
  • Bezpečné grilování
  • Zkoušky znalosti hub v roce 2024
    Zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se budou konat na podzim 2024. Pokud by se přihlásilo více zájemců, bude termín vypsán aktuálně i dříve. Podrobné informace o zkouškách najdete zde.

Nepřehlédněte