Krajská hygienická stanice

Odbor hygieny obecné a komunální

Provádíme výkon státního zdravotního dozoru - kontroly plnění povinností podnikajících osob k ochraně veřejného zdraví, schvalování provozních řádů, šetření stížností). Mezi úkoly dotčeného orgánu patří stanoviska a vyjádření z hledisek ochrany veřejného zdraví a hodnocení a řízení zdravotních rizik – součinnost se stavebními úřady a dalšími orgány státní správy. Provádíme metodickou, konzultační a osvětovou činnost v ochraně a podpoře zdraví včetně hodnocení zdravotních rizik z životního prostředí.

Výkon státního zdravotního dozoru* (kontroly plnění povinností podnikajících osob k ochraně veřejného zdraví, schvalování provozních řádů, šetření stížností):

 • Zásobování pitnou vodou (veřejné vodovody a komerčně využívané studny) a teplou vodou
 • Koupací oblasti, koupaliště, bazény, sauny
 • Služby v péči o tělo
 • Vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Ubytovací zařízení
 • Dodržování hygienických limitů hluku a vibrací v mimopracovním prostředí
 • Pohřební služby

Úkoly dotčeného orgánu (stanoviska a vyjádření z hledisek ochrany veřejného zdraví a hodnocení a řízení zdravotních rizik – součinnost se stavebními úřady a dalšími orgány státní správy):

 • Strategie a krajské plány, územní plány obcí a měst
 • Posuzování vlivů záměrů na zdraví a životní prostředí (EIA)
 • Integrovaná povolení (IPPC)
 • Posuzování projektů staveb, změn užívání, kolaudací
 • Podklady k řízení dle vodního zákona, zákona o odpadech, zákona o pohřebnictví aj.
 • Řešení podnětů a stížností v různých oblastech dotýkajících se zdraví obyvatel

Metodická, konzultační a osvětová činnost v ochraně a podpoře zdraví včetně hodnocení zdravotních rizik z životního prostředí:

 • Spolupráce s obecními a městskými úřady
 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem Praha na metodickém vedení v oblasti hodnocení zdravotních rizik
 • Informace pro veřejnost, týkající se ochrany veřejného zdraví

*Pozn.: Krajské hygienické stanice nemají vlastní laboratorní zázemí, potřebné analýzy a měření v rámci státního zdravotního dozoru jim na objednávku zajišťují příslušné Zdravotní ústavy (pro KHS Pardubického kraje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Zkušební laboratoř Hradec Králové).