Odbor dětí a mladistvých

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Usměrňujeme a kontrolujeme dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých dle povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, sledujeme vliv výživy na zdraví mladé populace, vliv vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.
Odbor dětí a mladistvých
Odbor hygineny dětí a mládeže

Předmět činnosti

Plánujeme, organizujeme, řídíme a provádíme státní zdravotní dozor ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, včetně učňovských pracovišť a středisek praktického vyučování pod správou středních škol, v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách osob s živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo s živností mimoškolní výchova a vzdělávání se zaměřením na plnění hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavků v oblasti stravovacích služeb pro děti a mladistvé.

Při výkonu státního zdravotního dozoru odbor hygieny dětí a mladistvých dozírá, zda jsou plněny povinnosti, stanovené k ochraně veřejného zdraví:

  • ve školách všech typů vzdělávání, mimo vysokých škol
  • ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, ve školských účelových zařízeních (střediska praktického vyučování), ve výchovných a ubytovacích zařízeních
  • v zařízeních sociálně právní ochrany dětí, ústavech sociální péče
  • v dětských zařízeních (jesle, kojenecké ústavy, dětské domovy, stacionáře)
  • při konání zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti, při pořádání škol v přírodě, kontroluje dodržování hygienických požadavků
  • při provozu živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání

V zařízeních školního stravování a stravování pro děti (školní jídelny, výdejny, školní bufety) hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, sleduje pestrost stravy, podílí se na šetření alimentárních nákaz.

Jako dotčený orgán státní správy při účasti na řízeních podle stavebního zákona vydává stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení a účastní se na řízení a vydávání stanovisek ke kolaudačnímu souhlasu a změně užívání staveb.

Je dotčeným orgánem při vydávání stanovisek a posudků pro zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a sociálně právní ochrany dětí.

Podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek.

Spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu.

Odbor hygieny dětí a mladistvých řeší dále podněty v rámci dozorovaných činností.