Krajská hygienická stanice

Podmínky zabezpečení pitnou vodou na zotavovacích akcích

Zásobování vodou na dětských táborech je upraveno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“) a prováděcí vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Zákon k provedení § 8 odst. 2 a 4 vyhlášky mimo jiné požaduje, aby:

 • osoba, která přijala děti na zotavovací akci (dále jen „pořádající osoba“), zajistila zásobování vodou v souladu s hygienickými požadavky upravenými prováděcím právním předpisem;
 • pořádající osoba jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásila příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:

  a) termín a místo jejího konání
  b) počet dětí zúčastněných na zotavovací akci
  c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a za
  d) způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce

 • pořádající osoba – v případě, že dodávka pitné vody není zabezpečena z veřejného zásobování osobami uvedenými v § 3 odst. 2 uvedeného zákona – předložila jako součást ohlášení protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Tento protokol nesmí být starší než 3 měsíce. Rozsah kráceného rozboru vody stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti upravuje požadavky na umístění akce, prostorové podmínky a funkční členění staveb a zařízení včetně jejich vybavení, ubytování, osvětlení, úklid, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování, režim dne a také na zásobování vodou (uvedeno v § 5 vyhlášky).

 • Zotavovací akce musí být zabezpečena pitnou vodou splňující hygienické požadavky podle právního předpisu upravujícího požadavky na pitnou vodu tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k provozu ošetřovny a izolace.
 • K případnému donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné k tomuto účelu. Označené nádoby s dováženou nebo donášenou pitnou vodou musí být ukládány na chladném a stinném místě.

Z hlediska praxe je důležité, aby dětský tábor byl zabezpečen takovým množstvím vody, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, k zajištění mytí rukou osob v kuchyni a k provozu ošetřovny a izolace. Pitná vody musí odpovídat požadavkům stanoveným vyhláškou 252/2004 Sb.

Důležité je, aby nápoje byly pro účastníky tábora k dispozici po celý den. Nápoje se uchovávají v krytých nádobách s výpustným ventilem (kohoutem) nebo se rozlévají přímo z originálních balení.