Krajská hygienická stanice

Ke stažení

nahled_publikace-Z2020

Vláda České republiky podpořila svým usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014 nový strategický dokument „Zdraví 2020″ – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ (dále jen „Národní strategie“), který je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR a rovněž nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020 schváleného 62. zasedáním regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012.

Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ocharny a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.

Národní strategie bude dále rozpracována do jednotlivých implementačních dokumentů stanovených témat veřejného zdravotnictví a zdravotní péče. Z těchto implementačních dokumentů dále vyplynou konkrétní úkoly a aktivity k realizaci. Za tímto účelem byla zřízena resortní pracovní skupina.

Vláda dne 20. 8. 2015 na svém zasedání odsouhlasila 13 akčních plánů v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020. Mezi schválené akční plány patří například prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.

„Tato strategie jasně definuje priority České republiky v oblasti péče o zdraví, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu našich občanů. Existence tohoto dokumentu nám také umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů.
Tisková zpráva z 20.8.2015

Shlédněte videozáznam z tiskové konference ministra zdravotnictví a hlavního hygienika ČR ke Zprávě o zdraví a Národní strategii Zdraví 2020 ze dne 23. 7. 2014 » Češi žijí déle, ale trápí je civilizační nemoci.

Ke stažení: WHO Zdraví 2020_Překlad_CZ  
a Přílohy: 
Příloha č. 1_ hodnotící zpráva Zdraví 21 – roky 2003-2012
Příloha č. 2_ koncepční materiály a strateg. dokumenty
příloha č. 3_ efektivita prim. prevence
Příloha č. 4 _délka života ve zdraví
Příloha č. 5 _úmrtnost a determinanty
Příloha č. 6 _ přehled screeningových programů
Příloha č. 7_ přehled institucí PP ve vybraných zemích světa

Metodické materiály:

První pomoc pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň)_Pardubice 2014 (pdf.)

metodika-PP

Program prevence kuřáctví v prostředí mateřské školy 
Metodické listy pro učitele MŠ_2014 (pdf.)

Program prevence kuřáctví v prostředí základní školy (I. stupeň ZŠ)
Metodické listy pro učitele ZŠ_2014 (pdf.)

CropperCapture[132]

Prevence užívání tabáku a alkoholu
Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. I. díl (2015)

Prevence sexuálně přenosných onemocnění
Metodické listy pro střední školy_2013 (pdf.)

Prezentace:

Škola podporující zdraví – srovnání běžné ZŠ a současné ŠPZ

Labyrintem města  – nabídka interaktivního programu primární prevence rizikového chování formou deskové hry

Letáky, plakáty, edukační materiály:

Leták Program ŠPZ – 2013

Ke stažení charta práv dítěte (pdf.)

plakát-práva-dítěte

Více informačních materiálů tematicky tříděných najdete na našich dalších webových stránkách věnovaných prevenci onemocnění www.vychovakezdravi.com