Krajská hygienická stanice

Legislativa

Nejdůležitější právní předpisy, týkající se činnosti odboru hygieny obecné a komunální:

  • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
  • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavku na koupaliště,sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
  • Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických činitelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
  • Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů