Krajská hygienická stanice

Aktuality

  • Projekt WHO HRAPIE – nové vztahy expozice a účinku pro HRA znečištění ovzduší  

Koncem roku 2013 byla publikována zpráva s výstupy projektu evropské úřadovny WHO „Health Risk of Air Pollution in Europe“ (HRAPIE), realizovaného s podporou EU. Uvádí nové doporučené vztahy expozice a účinku pro cost-benefit analýzy znečištění ovzduší klíčovými polutanty. Pro potřebu hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší umožňují aktualizaci doposud používané metodiky HIA z programu WHO CAFE (Clean Air for Europe) z roku 2005. Zpráva projektu je uvedena na webové stránce WHO na adrese:  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/238956/Health-risks-of-air-pollution-in-Europe-HRAPIE-project,-Recommendations-for-concentrationresponse-functions-for-costbenefit-analysis-of-particulate-matter,-ozone-and-nitrogen-dioxide.pdf?ua=1

  • Dopravní hluk a riziko kardiovaskulárních onemocnění – souhrn současných poznatků

Komplexní pohled na kardiovaskulární riziko expozice dopravnímu hluku od vysvětlení fyziologických reakcí na hlukové podněty až ke kvantitativním vztahům expozice a účinku, odvozeným na základě nejnovějších meta-analýz epidemiologických studií, podává souhrnný článek předních expertů na hlukovou problematiku, nedávno publikovaný v European Heart Journal. Za zmínku stojí zejména snížení dosavadní předpokládané prahové hladiny hluku ze silniční dopravy pro riziko ischemické choroby srdeční a zdůraznění významu noční hlukové expozice. Cenná je i aktuální rozsáhlá bibliografie prací, vztahujících se k dané problematice. Článek je volně přístupný na adrese: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2014/03/09/eurheartj.ehu030.full

  • HRA expozice hluku – příprava nové směrnice WHO

V rámci přípravy nové směrnice WHO pro hluk v životním prostředí v Evropě (WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region) byla provedena systematická vyhodnocení publikovaných epidemiologické studií, zkoumajících různé účinky hluku na zdraví. Jejich cílem byla aktualizace existujících vztahů expozice a účinku a zhodnocení kvality jejich důkazů. Výsledky těchto kritických vyhodnocení, nejvíce užitečné pro HRA hluku, byly publikovány v loňském a letošním roce a jsou dostupné na těchto adresách:

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A systematic Review on Environmental Noise and Cardiovascular and Metabolic Effects: A Summary (http://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/379)

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A systematic Review on Environmental Noise and Annoyance (http://www.mdpi.com/1660-4601/14/12/1539)

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A systematic Review on Environmental Noise and Effects on Sleep (http://www.mdpi.com/1660-4601/15/3/519)

  • Aktualizace autorizačního návodu SZÚ k HRA expozice chemickým látkám z pitné vody

Ke dni 16.4.2018 byl aktualizován AN 16/04 na verzi 5 a je k dispozici na adrese: http://www.szu.cz/uploads/documents/ska/autorizace/AN16_04_voda.pdfProti verzi 4 bylo upraveno hodnocení rizika manganu z pitné vody (už se nepřipočítává dietární přívod), aktualizovaly se referenční hodnoty a zdroje dat u některých pesticidů, nově se zařadil hexazinon a autorizované osoby jsou upozorněny na možnost využití novějších expozičních faktorů EPA pro některé citlivé skupiny populace a na správný vzorec výpočtu celoživotní průměrné dávky. Dodatečně byla ke dni 10.7.2018 doplněna referenční hodnota pro HRA uranu v případech dočasného stanovení mírnějšího hygienického limitu.

  • Nová směrnice WHO (WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region) a její uplatnění v HRA expozice hluku

V říjnu 2018 byla vydána nová směrnice WHO pro hluk v životním prostředí v Evropě (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf?ua=1) Tato směrnice a její podkladové dokumenty představují současný vědecký rámec pro hodnocení zdravotních rizik hluku, avšak pro praktické uplatnění při charakterizaci rizika hluku se doporučený postup teprve vyvíjí. Výpočty kvantitativní charakterizace rizika proto zatím mohou být prováděny podle dosavadních postupů. Bližší informace je uvedena na webové stránce SZÚ: http://www.szu.cz/uploads/documents/ska/autorizace/informace_pro_hodnotitele_HRA_hluku.pdf