Krajská hygienická stanice

Z naší činnosti

Materiály z přednášek

Publikováno  

Zdraví 21  

V rámci programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“ se oddělení HRA podílelo na realizaci cíle 10 „Zdravé a bezpečné životní prostředí“. Náplní této činnosti byla hlavně identifikace hlavních zdravotních rizik z životního prostředí v Pardubickém kraji a návrh prioritních oblastí k jejich snižování. V komplexní podobě se tento program ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje realizoval do roku 2010:

Poté byly aktivity KÚ utlumeny a KHS se zabývala realizací programu jen v rámci své vlastní činnosti. Na program Zdraví 21 v současné době navazuje Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020.

Konzultace – stanoviska a vyjádření

Pracovníci odboru HOK poskytují v rámci svých možností odborná stanoviska a vyjádření k vybraným otázkám a tématům v oblasti metodiky a aplikace metody hodnocení zdravotních rizik. V roce 2013 byla zpracována na žádost řešitele projektu TA „Souhrnná metodika pro hodnocení vlivů provozu silničních komunikací na obyvatele v okolí“ odborná stanoviska k třem hlavním problémovým okruhům hodnocení rizika hluku a imisí z dopravy:

Zpráva o zdraví obyvatel Pardubického kraje – vliv znečištění ovzduší

V rámci připravované zprávy o zdraví obyvatel Pardubického kraje jsme na základě údajů Českého hydrometeorologického ústavu z let 2008 – 2012 s použitím nejnovější metodiky WHO vyhodnotili zdravotní riziko znečištění ovzduší v některých městech Pardubického kraje: