Krajská hygienická stanice

Čím se zabýváme

Pracovníci protiepidemického odboru plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví, včetně státního zdravotního dozoru v rozsahu oboru epidemiologie.

Protiepidemické oddělení

 • Sleduje epidemiologickou situaci na území Pardubického kraje v návaznosti na epidemiologickou situaci v celé ČR.
 • Sleduje výskyt jednotlivých infekčních onemocnění, provádí jejich analýzu, sleduje trendy vyplývající ze surveillance nákaz (epidemiologické bdělosti).
 • Provádí epidemiologické šetření při výskytu vybraných infekčních onemocnění v ohnisku nákazy a nařizuje provedení příslušných protiepidemických opatření.
 • Provádí epidemiologické šetření a posuzování infekčních nemocí v souvislosti s výkonem povolání.
 • Kontroluje provádění pravidelných očkování stanovených zákonem v rámci svého území, podílí se na metodickém vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotnických zařízení v problematice očkování, sleduje proočkovanost vybraných očkování.
 • Provozuje informační epidemiologické systémy, které se týkají výskytu infekcí,vč. TBC a STD a drogové problematiky.
 • Nařizuje mimořádná opatření při epidemiích či nebezpečí jejího vzniku a pokud to situace vyžaduje, spolupracuje při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení.

Dozorová činnost

 • Schvaluje provozní řády a změny provozních řádů ve zdravotnických zařízeních a vybraných zařízeních sociálních služeb.
 • Kontroluje dodržování hygienických zásad zdravotnickými zařízeními a vybranýmizařízeními sociálních služeb.
 • Řídí a kontroluje úroveň činnosti na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Úkoly dotčeného orgánu (stanoviska a vyjádření z hledisek ochrany veřejného zdraví – součinnost se stavebními úřady a dalšími orgány státní správy):

 • Zajišťuje preventivní dozor při výstavbě a rekonstrukci zdravotnických zařízení, vydává stanoviska k návrhům projektové dokumentace pro stavební řízení a k návrhům pro kolaudační řízení a k řízení o změně užívání staveb zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče.
 • Řeší podněty a stížnosti v oblasti epidemiologie a DDD.
 • Metodická, konzultační a osvětová činnost
 • Usměrňuje činnost osob poskytujících péči v oblasti hygieny provozu ve zdravotnických zařízeních.
 • Spolupracuje se Státním zdravotním ústavem Praha  a se státní veterinární správou .
 • Poskytuje informace pro veřejnost, týkající se ochrany veřejného zdraví z hlediska prevence infekčních onemocnění.
 • Podílí se na odborné způsobilosti osob, provádějící činnost na úseku DDD.

*Pozn.: Krajské hygienické stanice nemají vlastní laboratorní zázemí, potřebné analýzy a měření v rámci státního zdravotního dozoru jim na objednávku zajišťují příslušné Zdravotní ústavy (pro KHS Pardubického kraje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Zkušební laboratoř Hradec Králové).