Naše poslání

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále KHS) je organizační složka státu, přímo řízená MZ ČR. Plní funkci správního úřadu a vykonává další specializovanou odbornou činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

Úřední deska

Vydaná nařízení, varování a opatření…

Aktuality

Obecné informace k aktuálnímu dění.

Nepřehlédněte

Důležité informace pro veřejnost.

Náplň činnosti Krajské hygieny


Do náplně činnosti KHS spadá zejména státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcími předpisy, výkon funkce dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona a dalších právních předpisů, spolupráce při tvorbě zdravotní politiky kraje a další odborná metodická, konzultační a osvětová činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

Územní pracoviště

K tomuto účelu má KHS zřízena územní pracoviště v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Krajské hygienické stanice mají jednotnou organizační strukturu, která v úseku odborných činností zahrnuje protiepidemický odbor a odbory hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny práce a hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Informace na našem webu

Podle náplně těchto odborů je na webové stránce rozčleněna většina poskytovaných informací. Souhrnně za celou oblast působnosti KHS jsou uváděny aktuality a dokumenty na elektronické úřední desce.
Pro individuální dotazy a konzultace jsou uvedeny kontakty na jednotlivé odborné pracovníky KHS.

Úřední deska


Aktuality

  • Prázdniny a kontroly provozoven stravovacích služeb v našem kraji
    V letních měsících byl náš dozor zaměřen hodně na zmrzliny a na stánky v rekreačních oblastech, ale kontroly probíhaly i v jiných typech provozoven stravovacích služeb. Výroba a prodej zmrzliny byly kontrolovány v 52 provozovnách, odebráno bylo 51 vzorků, z toho 22 jich bylo závadných.…
  • Kontroly provozoven stravovacích služeb v ČR – červenec 2022
    Celkem bylo v ČR v prvním prázdninovém měsíci 2022 provedeno 1519 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. To už je poměrně hodně kontrol. Jak dopadly se dočtete na webu Ministerstva ČR tady: Výsledky SZD – červenec 2022.
  • Doporučení KHS používat ochranu dýchacích cest
    Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu nových případů onemocnění Covid-19, KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích doporučuje veřejnosti při návštěvách ambulantní zdravotní péče, dále minimálně u osob navštěvující klienty v pobytových zařízeních sociálních služeb a pacienty hospitalizovaných na lůžkových odděleních zdravotnických…

Nepřehlédněte

Covid 19