Krajská hygienická stanice

Kdo z potravinářů má povinnost oznámit na KHS činnost? A jak?

Povinnost oznámit písemně zahájení činnosti v provozovně stravovacích služeb, její ukončení a nebo změnu platí už více než 10 let. Přesto se neustále objevují provozovatelé, kteří dělají, že to slyší poprvé. Někteří z nich to poprvé neslyší, ale ani tak nedbají. Vzhledem k tomu, že novela zákona o ochraně veřejného zdraví obsahuje paragraf na uložení sankce za neplnění této povinnosti do výše 50.000,- Kč, je zde preventivně pro všechny provozovatele souhrn o této povinnosti.

Jedná se o oznámení provozovny stravovacích služeb na KHS, nikoliv o oznámení na živnostenském úřadě.

Oznamovací povinnost vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Citované nařízení určuje v čl. 6 odst. 2 povinnost provozovatelům potravinářských podniků oznámit každou provozovnu za účelem registrace pro možnost úřední kontroly, a rovněž oznámit jakoukoliv významnou změnu činnosti nebo uzavření provozovny.

Způsob oznámení je stanoven v § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

„Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven, významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny, jakož i den ukončení provozu stravovací služby. Právnická osoba v oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště.“

Prakticky:

Otevíráte-li nějakou provozovnu nebo ji přebíráte od někoho jiného, vyplníte formulář o zahájení činnosti a pošlete na KHS.

Totéž učiníte v případě, že v této provozovně končíte – nebo v případě změny činnosti (začnete v hospodě nově prodávat zmrzlinu nebo v pátek grilovat, přestanete vařit a budete dovážet hotovky odjinud nebo naopak začnete rozvážet pokrmy apod.).

Jedete-li s mobilním stánkem s občerstvením na sezónu v létě k písáku nebo v zimě na sjezdovku, můžete rovnou oznámit od – do. Např. od 1.7.2016 do 30.9.2016. Příští rok ale musíte oznámit činost znovu.

A nyní pozor – to se v legislativě změnilo – oznamovací činnost se týká i krátkodobých akcí. Tedy jste-li stánkař a jezdíte po poutích, jarmarcích, po festivalech apod., vždy musíte tuto akci oznámit písemně na místně příslušnou KHS!

Provozování stravovacích služeb se hlásí VŽDY!!! na KHS, kde je vedena databáze provozoven (i když k vám na kontrolu chodí pracovníci ze SZPI a SVS).

A co jsou „stravovací služby“, to už tu zodpovězeno bylo – výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.

Pokrmem potom je dle zákona potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.

Tedy i pivnice, bary, kavárny, vinárny, stánky třeba s ledovou tříští nebo kávou, punčem apod., nejen pevné provozovny, ale i mobilní stánky, pulty, automaty.

Formulář na oznámení činnosti najdete zde.

páteční grilování

Jelínková KHS Pardubice