Krajská hygienická stanice

Podávání podnětů a žádostí

Podání, návrhy, žádosti a jiné písemnosti lze doručovat na adresu:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Pardubice nebo na adresu jednotlivých územních pracovišť, v případě, že se jedná o podání s působností na území příslušného okresu Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí.

Podání odvolání:
Proti rozhodnutím KHS Pardubického kraje lze podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví CR, podáním u KHS Pardubického kraje (příslušného územního pracoviště, které rozhodnutí vydalo). Odvolání musí být podáno do 15 dnu od doručení rozhodnutí, pokud není stanoveno jinak.

Postup při vyřizování stížností:
Písemné stížnosti se zasílají na adresu Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, nebo na adresu jednotlivých územních pracovišť, v případě, že se jedná o stížnost s působností na území příslušného okresu
(Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí). Písemné stížnosti lze zároveň podávat na
příslušném sekretariátu (podatelně) KHS Pardubického kraje v sídle resp. na územních pracovištích v obcích Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí viz výše. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Požádá-li o to stěžovatel, nutno sepsat záznam i tehdy, jestliže vyřízení stížnosti náleží do působnosti jiné organizace.

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny (prošetřeny) do 10 dnu ode dne, kdy byly doručeny KHS Pardubického kraje.

Příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnu ode dne, kdy došly od stěžovatelů, musí být stěžovatelům, není-li tím dotčen státní zájem, potvrzen písemně do 5 dnu ode dne doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit (prošetřit) do 10 dnu ode dne jejich doručení KHS Pardubického kraje, musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnu ode dne jejich doručení. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech a se souhlasem ředitele KHS Pardubického kraje nebo zaměstnance jím k tomu zmocněného. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel a organizace, která stížnost postoupila k prošetření nebo si vyžádala zprávu o jejím vyřízení.

Úřední hodiny pro podatelen najdete zde…