Krajská hygienická stanice

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje základní údaje k realizaci tohoto zákona:

Informace ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, muže oprávněná osoba získat v sídle KHS Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice nebo na územních pracovištích Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Spadají-li uvedené informace do působnosti územních pracovišť a to na základě ústní či písemné podané žádosti. Místem pro podání žádostí je příslušný sekretariát (podatelna) KHS Pardubického kraje v sídle resp. na územních pracovištích v obcích Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí viz výše.

Formulář žádosti o poskytnutí informace viz příloha

V případě vydaného negativního rozhodnutí, jímž je KHS Pardubického kraje odepřeno žadateli poskytnutí požadované informace, muže žadatel proti takovému rozhodnutí podat opravný prostředek, tj. odvolání. Odvolání proti rozhodnutí KHS Pardubického kraje se podává ve lhůtě do 15 dnu od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, jestliže KHS Pardubického kraje neposkytla informace či nevydala rozhodnutí, kterými informace odepřela.

Odvolání se podává povinnému subjektu, tj. KHS Pardubického kraje, která rozhodnutí vydala nebo mela vydat.

V odvolání oprávněný subjekt – odvolatel – uvede, v čem spatřuje nesprávnost vydaného rozhodnutí a navrhne jeho změnu.

KHS Pardubického kraje se k podanému odvolání vyjádří a postoupí ho Ministerstvu zdravotnictví CR, pokud odvolateli nevyhoví v plném rozsahu v rámci autoremedury.

Sazebník úhrad nákladů

Poskytnutí informace Covid19

Výroční zpráva za rok 2022
(podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

  1. Za rok 2022 bylo podáno 15 žádostí o poskytnutí informace. Ve všech případech byly informace poskytnuty.
  2. Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
  3. Žádné rozhodnutí nebylo podrobeno soudnímu přezkoumání.
  4. Výhradní licence nebyla poskytnuta.
  5. Dle § 16a nebyla podána jediná stížnost proti neposkytnutí informace.

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021: