Krajská hygienická stanice

Právní předpisy

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje při své rozhodovací činnosti postupuje zejména podle těchto právních předpisu:

Vnitrostátní právní předpisy:

a) zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí právní předpisy:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve veku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických činitelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • vyhláška č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánu ochrany veřejného zdraví
 • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testu a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavku na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavu sociální péče
 • vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavku na kosmetické prostředky

b) Ostatní vnitrostátní právní předpisy řešící problematiku ochrany veřejného zdraví a upravující kompetence Krajské hygienické stanice Pardubického kraje:

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnoti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní rád, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladu řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, která správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladu řízení
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdejších předpisů
 • zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravku a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péci a o změnách některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

c) Přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství:

 • nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin
 • nařízení ES č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisu o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
 • nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
 • nařízení Komise ES č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • nařízení Komise ES č. 37/2005, o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zamrazené potraviny určené k lidské spotřebě
 • nařízení Komise ES č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
 • nařízení Komise ES č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Nahlédnout do těchto předpisů lze v sídle Krajské hygienické stanice Pardubického kraje nebo na jeho územních pracovištích v úřední dny (pondělí a středa od 08:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.), v ostatní dny pouze na základě předchozí dohody.