Krajská hygienická stanice

Čím se zabýváme

Pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání vykonávají státní zdravotní dozor nad zdravotní nezávadností předmětů běžného užívání a dodržováním hygienických požadavků u jejich výrobců, dovozců a prodejců.

Předmětem běžného užívání se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí:

 1. materiály a předměty určené pro styk s potravinami
 2. hračky
 3. kosmetické prostředky
 4. výrobky pro děti ve věku do 3 let s výjimkou výrobků uvedených výše a potravin

Činnosti v oblasti předmětů běžného užívání:

 • státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízeních ES u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání
 • výkon státního zdravotního dozoru na základě hlášení v systému rychlého varování RASFF a RAPEX o výskytu nebezpečných předmětů běžného užívání v tržní síti
 • opatření a úkoly hlavního hygienika ČR na úseku předmětů běžného užívání
 • odběry vzorků výrobků k ověření dodržování právních předpisů
 • šetření podnětů spotřebitelů a jiných kontrolních orgánů na předměty běžného užívání v souvislosti s nedodržením požadavků právních předpisů
 • dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, v oblasti předmětů běžného užívání
 • dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů

Elektronické cigarety (EC):

 • kontrola dodržování požadavků zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v oblastech, které jsou mu svěřeny
 • plánování, organizace a provádění státního zdravotního dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 110/1997 Sb. a prováděcím předpisem pro výrobu, distribuci a uvádění na trh elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření