Krajská hygienická stanice

Čím se zabýváme

Pracovníci oddělení hygieny výživy provádí státní zdravotní dozor nad dodržováním hygienických požadavků v provozovnách stravovacích služeb.

Další činnosti oddělení hygieny výživy:

  • zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin ve všech typech potravinářských podniků od výroby po uvádění potravin do oběhu
  • odběry vzorků potravin, pokrmů a stěrů v potravinářských podnicích
  • šetření podnětů týkajících se hygienické úrovně dozorovaných zařízení stravovacích služeb
  • státní zdravotní dozor na základě hlášení v systému rychlého varování RASFF o výskytu nebezpečných potravin v tržní síti
  • provádění opatření a úkolů hlavního hygienika ČR na úseku potravin a pokrmů
  • ověřování rozsahu znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb.

Vydávají stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona:

  • k projektovým dokumentacím
  • ke změnám v účelu užívání a ke kolaudacím