Aktuality

EBOLA – informace pro cestovatele

Upozornění pro cestující týkající se výskytu horečky způsobené virem EBOLA

V současné době je hlášena epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, která postihuje některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone).

Co je Ebola

Závažné infekční onemocnění, které více než v polovině případů končí smrtí nemocného.

 Jak se přenáší

Přenáší se přímým kontaktem s krví nebo s jinými tělesnými tekutinami (například moč, sliny) od osoby nemocné Ebolou živé či zemřelé. Onemocnění se přenáší i pohlavním stykem s osobou, která onemocnění prodělala a to i několik týdnů po vyléčení.Nakazit se původcem Eboly lze i kontaktem s volně žijícími zvířaty (opice, netopýři, antilopy).Onemocnění se nepřenáší vzduchem.Doba od nákazy do propuknutí příznaků je 2-21 dní.

Jaké je riziko nákazy virem Ebola a jak se mu vyhnout při cestě do rizikové oblasti

Pokud cestujete do rizikové oblasti, vyhněte se kontaktu s nemocnými osobami nebo těly zemřelých, stejně jako s předměty, které mohou být potřísněny jejich výměšky.Vyhněte se kontaktu s volně žijícími zvířaty, nekonzumujte maso pocházející z buše, vyhněte se nechráněnému pohlavnímu styku.

Co dělat po návratu z rizikové oblasti

Pokud se objeví během návratu nebo po cestě z rizikové oblasti do 3 týdnů příznaky jako je horečka, nevysvětlitelná únava, bolesti svalů, bolesti hlavy, bolesti v krku, dále průjem, zvracení a následně krvácení, je třeba vyloučit podezření, že by se o dané onemocnění mohlo jednat. V případě, že jste na palubě letadla, ohlaste toto neprodleně personálu letadla. V případě, že jste na letišti, neopouštějte prostor letiště a vyhledejte stálou zdravotnickou službu na letišti. V případě, že jste již v místě bydliště a objevily se u vás příznaky možného onemocnění, necestujte do zdravotnického zařízení hromadnou dopravou, ale ihned telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, popřípadě lékařskou pohotovostní službu a sdělte potřebné informace včetně údajů o pobytu v oblasti západní Afriky či o pobytu v jakýchkoliv nákazou zasažených státech.

 

 

 

31. květen Světový den bez tabáku

Jaké je hlavní téma letošního ročníku Světového dne bez tabáku, který připadá každoročně na poslední květnový den čtěte » zde. Podle studie SZÚ z roku 2012 kouří v České republice 31, 3 % dospělých lidí, přičemž trend kuřáctví se mezi dospělými nemění. Bezmála 20 % osob je vystaveno kuřáctví na pracovišti a 1/4 dotazovaných je vystavena tabákovému kouři ve své domácnosti. Využijte plakát propagující zdravý životní styl.

bez-tabaku-mensi-1

Putovní výstava k prevenci CA děložního čípku

logo projektu

V zájmu uspořádání putovní výstavy získala Krajská hygienická stanice v Pardubicích na základě spolupráce se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem k celoročnímu využití výstavní panely s problematikou rakoviny děložního čípku. Výstavu pod názvem „Co gynekolog vidí a Vy ne“ můžete v těchto dnech shlédnout v Chrudimské nemocnici do 11.6.2014 a v Pardubické krajské nemocnici od 12. 6. 2014. Pokud byste i vy měli zájem uspořádat výstavu pro veřejnost či jen své zaměstnance a podpořit tak povědomí o významu preventivních prohlídek u žen, obraťte se na náš úsek zdravotní politiky. Aktivita volně navazuje na Mezinárodní projekt Aurora.

Vyzkoušejte si On-line test – Co víte o rakovině děložního čípku

 

 

Staráte se o rozvod vody ve vašem domě ?

Kvalita a zdravotní nezávadnost vody dodávané veřejnými vodovody podléhá povinné provozní kontrole provozovatele vodovodu a na plnění této povinnosti dohlíží v rámci státního zdravotního dozoru hygienická služba.

Je však třeba upozornit, že zmíněná kontrola jakosti dodávané pitné vody z veřejných vodovodů nemusí postihnout ovlivnění vody vnitřním rozvodem v zásobovaných budovách, za jehož stav a údržbu již neodpovídá provozovatel vodovodu, ale majitel budovy. Nesprávně provedený nebo neudržovaný vnitřní rozvod vody v budově může původně dobrou smyslovou kvalitu vody z vodovodu zhoršovat a v některých případech způsobit i její zdravotní závadnost.

Hlavní riziko především pro těhotné ženy a malé děti, na které KHS na své webové stránce opakovaně upozorňuje, představují staré olověné domovní rozvody používané před rokem 1945, ze kterých se do vody zejména při noční stagnaci vody v potrubí mohou uvolňovat nebezpečné dávky olova. Pro osoby s  alergií na nikl může být problematická voda stagnující v pochromovaných výtokových armaturách. Měděné rozvody jsou přípustné pouze pro vodu určité kvality. Pro osoby se sníženou imunitou jsou nebezpečné bakterie rodu legionela, které se za určitých podmínek mohou pomnožovat v rozvodech teplé vody.

Podrobné informace pro majitele a uživatele budov o zdravotních aspektech vnitřních vodovodů je možné získat v publikaci, kterou nedávno zpřístupnil na své webové stránce Státní zdravotní ústav Praha (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod).

Evropský imunizační týden 2014

CropperCapture[9]

Od 22. 4. probíhá z podnětu Světové zdravotnické organizace kampaň zaměřená na  zvýšení povědomí veřejnosti o významu očkování. Poselstvím kampaně je zvýšit povědomí rodičů o imunizaci dětí, která je pro prevenci mnohých infekčních onemocnění a ochranu života jejich dítěte, ale i celé společnosti nezbytná. SZÚ u této příležitosti vytvořil aktuální přehledy o očkování, které si můžete otevřít v rubrice „Ke stažení“.

Podporujeme zdraví ve školách

logo MŠ Pastelka

Komunitní programy se zaměřením na zdraví prospěšné prostředí jsou jednou z priorit ministerstva zdravotnictví. Jedním z takových programů je např. program Škola podporující zdraví. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje proto pořádá ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s v rámci projektu „Výchova ke zdraví v pedagogické praxi“ seminář, během kterého se mohou jeho účastníci seznámit nejen s filozofií programu „zdravá škola“ v prostředí mateřské školy, ale zejména načerpat inspiraci z dobře zavedené praxe Mateřské školy Pastelka v Chrudimi a MŠ na Závodu Míru v Pardubicích. Seminář se koná v Chrudimi 29. dubna 2014.

Rady pro rodiče – Letní dětské tábory (zotavovací akce)

letni-tabor
  1. Zjistěte si předem, kdo tábor provozuje, jeho adresu, kontakt, jaké jsou s ním zkušenosti jiných rodičů.
  2. Důležitá je informativní schůzka, kde získáte adresu konání akce, kontakty na vedoucí, datum a hodinu odjezdu a příjezdu, seznam potřebných věcí.
  3. Získejte další informace o možnosti koupání na zotavovací akci a zda bude přítomen zdravotník.
  4. Zjistěte zda-li program odpovídá věku, znalostem a schopnostem Vašeho dítěte.
  5. Z hygienického zabezpečení se zeptejte na zásobování pitnou vodou, sociální zázemí (zda je suché nebo splachovací WC, možnost sprchování), způsob ubytování a režim dne.
  6. Ohledně stravování by Vás mělo zajímat, kdo bude vařit, jak často bude podáváno jídlo a jak bude zajištěn pitný režim. Jídlo by mělo být podáváno 5x denně a pití během celého dne. Upozornit vedoucí na potraviny, popř. pokrmy, které Vaše dítě nejí.
  7. Ověřte si, zda je zotavovací akce ohlášená orgánu ochrany veřejného zdraví a zda je domluvena péče lékaře dostupného z místa konání tábora.
  8. V žádném případě nezapomeňte informovat o zdravotních omezeních Vašeho dítěte, zda je plavec nebo neplavec, informujte o alergiích, dietách, o jeho problémech či zvláštnostech, na které je nutné brát ohled. Pokud užívá Vaše dítě léky vždy je předejte zdravotníkovi.
  9. Pokaždé uveďte kontakt na sebe, případně na jinou dospělou osobu, pokud nebudete v dosahu v průběhu konání tábora.
  10. Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě nesmí mít pocit, že je tam dáno jakoby za trest. Dobrý tábor = spokojené dítě.