Aktuality

Kvalita „kohoutkové vody“ v Pardubickém kraji

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje (KHS) se nad standardní rozsah své kontrolní činnosti zaměřila ve druhé polovině loňského roku ve spolupráci s akreditovanou laboratoří zdravotního ústavu na hloubkové ověření kvality pitné vody dodávané ve veřejných vodovodech. Reagovala tím na diskuzi o kvalitě a zdravotní nezávadnosti „kohoutkové vody“ podávané v restauračních zařízeních, kterou vyvolala v červenci loňského roku tisková zpráva Potravinářské komory ČR, ve které byla poněkud zpochybněna kvalita této vody, dodávané veřejnými vodovody, ve srovnání s vodou balenou.

V rámci zmíněné akce KHS byly provedeny laboratorní analýzy vzorků vodovodní vody ze spotřební sítě 15 vodovodů s kapacitou nad 5 000 zásobovaných obyvatel na širokou škálu ukazatelů jakosti a zdravotní nezávadnosti vody včetně mnoha pesticidních látek.

Výsledkem této akce je konstatování, že kvalita vody ve všech ukazatelích vyhověla hygienickým limitům a pravidelná konzumace této vody nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro spotřebitele. Současně je potvrzením toho, že provozní kontrola jakosti vody, prováděná v povinném rozsahu a frekvenci provozovateli vodovodů a podléhající státnímu zdravotnímu dozoru hygienické služby, splňuje svůj účel a není důvod k jejímu zpochybňování.

Pokud jde o obavu z možné přítomnosti zbytků léčiv v pitné vodě, které nejsou při kontrole jakosti vody běžně analyzovány, lze odkázat na výsledek systematického monitorování, provedeného v letech 2009 – 2011 Státním zdravotním ústavem Praha ve více než 100 vodovodech ČR se závěrem, že tento výskyt je velmi nízký a není spojen s žádným zdravotním rizikem (viz: http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotniho-prostredi/vyskyt-a-zdravotni-rizika-zbytku-humannich-leciv-v-pitnych ).

Dotační program na odstranění olověných rozvodů vody v bytových domech – termíny podání žádosti

Podpůrný program MMR na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení) – lhůta k podání žádostí 2.12.2013 – 17.2.2014

Olovo je známý toxický kov, který se při dlouhodobém přísunu i malého množství hromadí v těle a má závažné nepříznivé účinky na zdraví. Nejcitlivější vůči toxickým účinkům olova jsou těhotné ženy, kojenci a malé děti. Se snižováním přísunu olova do prostředí emisemi z dopravy a kontaminací potravy z používaného nádobí se relativně zvyšuje význam příjmu olova z pitné vody..

Nejcitlivějším toxickým účinkem olova jsou poruchy psychiky, změny chování a poruchy intelektu u dětí, které se projevují již po nízkých dávkách olova a kde v podstatě nebyla zjištěna hodnota ještě bezpečné úrovně expozice. Z tohoto důvodu je žádoucí snížit přísun do organismu na co nejnižší úroveň a zabránit jakémukoliv hromadění olova v organismu.

Olověné potrubí představuje stálý a prakticky nevyčerpatelný zdroj olova, které se uvolňuje do pitné vody. Množství vyluhovaného olova závisí na vlastnostech vody a době stagnace vody v trubkách. Olovo rozpouští hlavně měkká a kyselá voda. Koncentrace olova v pitné vodě se podle podmínek může pohybovat od stopových množství po stovky mikrogramů na litr (dále μg/l), přes noc se ve stagnující vodě rozpouštějící olovo mohou nahromadit až miligramové koncentrace.

Vzhledem ke zmíněnému riziku se postupně snižují závazné limity pro obsah olova v pitné vodě, přičemž se přihlíží k časové a finanční náročnosti výměny starých vodovodních rozvodů, které jsou hlavním zdrojem olova v pitné vodě. V roce 2001 byl zpřísněn limit z 50 na 25 μg/l a od roku 2014 bude tento limit dále zpřísněn na 10 μg/l. V ČR je podle odhadů dosud asi 5 % domů s vnitřním rozvodem vody z olova.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR každoročně od roku 2004 v rámci implementačního programu směrnice 98/83/ES vyhlašuje dotační podpůrný program na výměnu olověných rozvodů v domech, který je však málo využíván a ani v jednom roce dosud nebyla vyčerpána celá vyčleněná částka. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám a to v maximální výši 20.000 Kč na 1 bytovou jednotku. Podmínky pro udělení dotace a další informace lze nalézt na webovských stránkách MMR:

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2014/Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo

Lhůta pro doručení žádostí začala běžet 2. prosince 2013 a skončí 17. února 2014.

 

MUDr.Bohumil Havel

Vedoucí odboru HOK KHS

 

Upozornění na změnu sídla KHS

Oznamujeme, že od 11. do 18. listopadu 2013 dochází ke stěhování sídla Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.

Nová adresa: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Z výše uvedeného důvodu bude v těchto dnech prakticky zcela vyloučen provoz KHS v Pardubicích, a to včetně datových a hlasových služeb. V nejnutnějších případech kontaktujte kterékoliv územní pracoviště KHS Pardubického kraje (Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí), jejich provoz nebude omezen.