Aktuality

Akce „Hazard, alkohol a děti 2019“ v Pardubickém kraji

Již několikátý rok se koná celostátní akce Policie ČR a Úřadu vlády pod názvem „Hazard, alkohol a děti“ (HAD). Při kontrolách spolupracuje policie s celníky, hygieniky, obchodní inspekcí, hasiči a dalšími subjekty. Cílem akce je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli nabízejícími alkohol a tabákové výrobky, osvěta. Kontroluje se zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18 let věku).
Více o celé akci s porovnáním předchozích ročníků zde:
Policie ČR – Začíná akce HAD 2019.

První kolo v tomto roce proběhlo na začátku letních prázdnin. Zúčastnili se i pracovníci KHS Pardubického kraje, v sobotu 29.6.2019 provedli svitavští hygienici v rámci této akce společně s policií pět kontrol.
Akce je ze strany KHS zaměřena zejména na dodržování požadavků zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ale též na dodržování běžných hygienických zásad tak jako při každém jiném hygienickém dozoru. Jednalo se o kontroly přímo ve Svitavách ve dvou hernách, v sezónním občerstvení a v běžné restauraci. Ani jedna herna nedopadla dobře, za nedodržování povinnosti udržovat provoz v čistotě a řádném stavu byly uloženy pokuty ve výši 5000 Kč. Jednalo se o nevyhovující stavebně technický stav v těchto provozovnách a o značný nepořádek. Dále byl dozor proveden v mobilním stánku občerstvení na hudebním festivalu v areálu rybníka Rosnička, zde také nebylo vše v pořádku a byla uložena pokuta 2000 Kč. Provozovatel opomněl oznámit činnost na KHS a k umyvadlu pro osobní hygienu obsluhujícího personálu netekla voda.
Pokud jde o dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nedošlo tentokrát v žádném z kontrolovaných zařízení k jeho porušování.

Zpráva o akci za celou Českou republiku je k dispozici na webu MZ ČR zde: .
Výsledky 1. etapy kontrol v rámci akce „Hazard alkohol a děti 2019″

Takto by to určitě v provozovně stravovacích služeb vypadat nemělo:

Nefunkční a znepřístupněné umyvadlo pro personál v herně s barem

nepřístupné a nefunkční umyvadlo v herně

Toaleta personálu herny s barem…

WC zaměstnaců v herně

Ve Svitavách 23.7.2019

MVDr. Miroslav Sklenář, Eva Horká

Foto KHS

Zmrzliny před prázdninami

Prodej zmrzliny

Zatímco školákům začínají prázdniny, hygienikům přibývá „letní práce“. Všude už se otevírají různé stánky s občerstvením nebo se zmrzlinou, kterým všechny hygienické stanice věnují zvýšenou pozornost.
Pracovníci KHS Pardubického kraje se na hlavní zmrzlinovou sezónu spojenou s odběry vzorků zmrzlin a ledových tříští teprve chystají, ale i tak již provedli nějaká šetření.

Celkem bylo v našem kraji ke dnešnímu dni provedeno 43 kontrol stánků, kaváren, restaurací a jiných provozoven stravovacích služeb, kde se připravuje a prodává zmrzlina. Výsledky odebraných vzorků zatím nemáme k dispozici. Při kontrolách byly zjištěny hygienické závady od těch drobnějších až po závažné, úplně bez závad bylo 13 provozoven. Drobné závady lze řešit na místě domluvou, za ty závažnější bylo uloženo 8 pokut v celkové výši 17 500 Kč. Ve dvou případech hygienici nařídili provedení sanitárního úklidu a ve třech případech byl prodej zmrzliny pozastaven, protože nebyly vytvořeny základní podmínky pro tuto činnost. Ať už chybějící teplá voda pro osobní a provozní hygienu, nevyhovující zázemí pro personál, nedostatečné vybavení přípravny nebo stavebně technické závady, např. stav stěn a podlah atd.

Z nejběžnějších závad lze uvést například tyto:
provozovatelé zapomínají písemně oznámit zahájení činnosti na KHS; vyrobenou zmrzlinovou směs neoznačují názvem, datem a přesným časem výroby, u kopečkové zmrzliny neznačí žádné údaje o době spotřeby vaničky po otevření; nezapracovávají si do svých postupů založených na zásadách HACCP technologii výroby zmrzliny; neprovádějí správně či dostatečně úklid a sanitaci prostorů nebo dokonce i výrobníků zmrzliny, občas byly zjištěny nečisté stěny, podlahy, nebo třeba umyvadlo a pracovní plochy zarovnané různými soukromými předměty, nádobím, různými textiliemi, znečištěné lednice, poškozené podlahy či zdivo, poškozené zařizovací předměty; kornouty nejsou vždy chráněné proti možné kontaminaci při skladování i při prodeji; v několika případech netekla teplá voda u umyvadla v přípravně či na WC;  odpadky byly ukládány do nečistitelných nádob (např. papírových krabic). Důležitá je zejména osobní hygiena prodávajících, pro kterou musí provozovatelé vytvořit vhodné podmínky, tedy WC s navazující možností umytí rukou v teplé vodě, příslušenství pro provádění úklidu, prostor pro převlékání a ukládání osobních předmětů. Prodávající často nepoužívají vhodný pracovní oděv.

V Pardubicích dne 28.6.2019

Jelínková

foto archiv KHS

Zkoušky ze znalostí hub podzim 2019

TT D009255

Přijímání přihlášek k podzimnímu termínu zkoušek bylo uzavřeno.

Další termín bude vyhlášen na jaře 2020.

Podzimní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 24.9.2019.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB

Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

Zkoušky znalosti hub lze absolvovat na místně příslušné hygienické stanici podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby. Informace o termínech zkoušek najdete na webech jednotlivých hygienických stanic – a nově částečně i na webu České mykologické společnosti ZDE: https://www.myko.cz/clanek1839/.

Foto Tereza Tejklová archiv

31. květen – Světový den bez tabáku

Světový den bez tabáku

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně poslední květnový den Světovým dnem bez tabáku, aby tak upozornila veřejnost, že rakovina plic, na kterou umírá v Evropě nejvíce lidí ze všech nádorových onemocnění, je zbytečná. Kromě toho kouření souvisí s celou řadou dalších onemocnění, zejména dýchacího a oběhového systému. Přijďte si s námi o prevenci kouření, závislosti a zdravém životním stylu popovídat v pátek 31.5. do Pardubické nemocnice. Jaká je úmrtnost na rakovinu plic v České republice a v Pardubickém kraji se také můžete dočíst na našich stránkách ve Zprávě o zdravotním stavu obyvatel v Pardubickém kraji (KHS, 2018).

Program v Pardubické nemocnici: http://www.nempk.cz/pardubicka-nemocnice-program

pokles plicních funkcí u kuřákůObr. Pokles plicních funkcí u kuřáků v závislosti na věku před a po zanechání kouření v porovnání s celoživotními nekuřáky

Zkouška znalostí hub 2019

Foto Bc. Tereza Tejklová, archiv

Přihlašování zájemců na tento termín bylo k 5.6.2019 uzavřeno. Další termín bude 24.9.2019.

Termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 11.6.2019.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB

Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

Zkoušky znalosti hub lze absolvovat na místně příslušné hygienické stanici podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby. Informace o termínech zkoušek najdete na webech jednotlivých hygienických stanic – a nově částečně i na webu České mykologické společnosti ZDE: https://www.myko.cz/clanek1839/.

Foto Tereza Tejklová archiv